EPN-V2

MGEN4200 Engelsk og engelskdidaktikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
English and English Subject Pedagogy 2
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen som tilhører masterprogram i grunnskolelærerutdanning er lagt på emne MGEN4100 Engelsk og engelskdidaktikk 1.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap i engelskfaget og fagets didaktikk med vekt på språk, språkbevissthet, kultur og identitet
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk innen flerspråkstilegnelse og flerkulturelle temaer
 • har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om arbeid i flerspråklige og flerkulturelle klasserom

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning innen flerspråkstilegnelse og flerkulturelle temaer og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om engelskfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i engelskfaget som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter
 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler engelskfagets didaktikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med engelskfag som grunnlag
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter følgende godkjente arbeidskrav:

Arbeidskrav 1 (kun masterprogram i grunnskolelærerutdanning): Utforming av et undervisningsopplegg med tematisk tilknytning til pensum. Innleveringen består av en beskrivelse av undervisningsopplegget (1-2 sider) og en drøfting av undervisningsopplegget i lys av relevant pensum (ca. 700 ord). Formålet med arbeidskravet er å reflektere over samspillet mellom teori og praksis i utforming av læringsopplegg. Oppgaven utføres i par.

Arbeidskrav 2: Individuelt arbeidskrav. Innlevering av notat før veiledning på fagartikkelen (eksamen) med utdrag av oppgaveteksten på 800 ord (+/- 10%) på engelsk. .

Arbeidskrav 3 (kun masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap): Studenten skal innen fastsatt frist levere en skisse på 1800 ord +/-10 % for masteroppgaven. Gjennom arbeidskravet skal studenten se emnet i sammenheng med masteroppgaven og vise en forståelse for hva som er faglig relevante temaer å arbeide videre med. Når skissen for masteroppgaven er levert, vil studenten få tildelt veileder for masteroppgaven.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig fagartikkel etter selvvalgt tema innen emnets område på 4500 ord +/-10%. Eksamensspråket er engelsk.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.