EPN

MESTD5200 Praktisk skapende fordypning i design, kunst og håndverk Emneplan

Engelsk emnenavn
Creating design, arts and Crafts in depth
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet fordyper studenten seg i et praktisk skapende område, med relevans for den kommende masteroppgaven. Emnet inkluderer metodisk tilnærming, praktisk skapende utforskning og utvikling av problemstillinger som åpner for dette. Studenten velger fordypningsområde, i samråd med emneansvarlig. Faglig og fagdidaktisk refleksjon utvikles i møtet mellom eget og andres praktisk skapende arbeid.

Anbefalte forkunnskaper

Fullført emne MESTD4810 Prosjektutvikling og forskningsdesign

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i estetiske fag deltid - studieretning kunst og designdidaktikk.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har fordypet kunnskap om et avgrenset faglig område og innsikt i nærliggende problemstillinger og temaer

 • har inngående innsikt i et utvalg faglige arbeidsmetoder, kreative prosesser, designtenkning og praksisledet forskning

 • har kunnskap om samfunnsaktuelle og tverrfaglige fagdidaktiske tema og kan reflektere over praktisk skapende prosesser i forlengelsen av disse

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende og kritisk vurdere bruk av ulike uttrykksformer, materialer, metoder og prosesser for å besvare en spesifikk problemstilling

 • kan vurdere etiske sider ved bruk av teknologiske og digitale verktøy i praktisk skapende arbeid

 • kan ta i bruk eksisterende forskning og relevante teorier i drøfting av eget og andres praktisk skapende arbeid 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere om kreativitet, nytenkning og utvikling basert på erfarings- og forskningsbasert kunnskap

 • kan kritisk reflektere over utviklingspotensialer innen eget fordypningsområde samt drøfte overføringsverdi til undervisning og/eller formidling

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet kombinerer samlinger og eventuelt digital undervisning. Undervisnings- og læringsmetoder inkluderer forelesninger, workshops, ferdighetstrening og veiledning. Emnet legger vekt på studentaktive læringsmetoder.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne møte til eksamen må både arbeidskrav og praksis være godkjent:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger

 • en midtveispresentasjon for medstudenter av pågående praktisk skapende arbeid og fagididaktisk refleksjon

 • Tilbakemelding med vekt på alternative tilnærmingsmetoder på minst en medstudents midtveispresentasjon

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen som inkluderer:

 • Dokumentasjon av egen arbeidsprosess, eventuelt sluttprodukt(er).

 • Et refleksjonsnotat på 1500 ord som inkluderer kort redegjørelse av prosessen og fagdidaktisk refleksjon. Hovedtrekk og resultater knyttes til eksisterende forskning og relevante teoretiske perspektiver. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått- Ikke bestått

Sensorordning

Hver eksamen vurderes av to sensorer. Ekstern sensor benyttes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper med 10 studiepoeng mot MLEST4300.