EPN

MESTD4810 Prosjektutvikling og forskningsdesign Emneplan

Engelsk emnenavn
Project development and research design
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i prosjektutvikling- og ulike forskningsdesign. Seminarer og studentbaserte fagfellevurderinger gir erfaring med analyse og kritisk vurdering av forskningsprosjekter under utvikling og avsluttede forskningsprosjekt. Sentralt i emnet er konkretisering av tematikk og forskningsmetoder for masteroppgaven. Valg av tematikk skal forankres i studieretningens forskningsfelt og praksis, samt knyttes an til relevante samtidsdiskurser. Dette emnet undervises normalt på engelsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

studenten

 • har avansert kunnskap om aktuell forskning, vitenskapelige tenkemåter og metoder relevant for å undersøke et avgrenset faglig tema
 • har inngående kunnskap om utvikling av forskningsspørsmål og hvordan ulike forskningsdesign vil påvirke resultat og bidrag til kunnskapsutvikling i fagfeltet
 • kan vurdere ulike kilder til kunnskap og drøfte aktuelle samtidsdiskurser i fagfeltet

Ferdigheter

studenten

 • kan analysere og kritisk vurdere kunnskapsstatus, samt utvikle og begrunne forskningsspørsmål innen et avgrenset fagområde
 • kan utvikle forskningsdesign til et gjennomførbart mastergradsprosjekt i henhold til gjeldende regelverk samt begrunne forskningsmetodiske valg
 • kan vurdere metodologiske muligheter i egne og andres prosjekt og hvordan disse påvirker valg i forsknings- og skriveprosessen

Generell kompetanse

studenten

 • bidrar i fagfelleprosesser med konstruktiv kritikk, drøfting av valgmuligheter og samfunnsetiske perspektiver på forskning.
 • kan reflektere over forskningsetiske problemstillinger knyttet til egne og andres masterprosjekt

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av workshops, seminar, gruppeoppgaver, forelesning og noe individuell veiledning. Det forutsettes stor grad av selvstendighet i arbeidet med emnet; og skal skape en tydelig bevissthet, tydelige valg og retning inn mot masteroppgaven.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

 • For å kunne møte til eksamen må følgende arbeidskrav være bestått: 
 • Visuell skisse av eget forskningsdesign presentert i plenum for medstudenter.
 • Aktiv deltakelse i diskusjon av egen og medstudenters visuelle forskningsdesign.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig oppgave med forslag til forskningsdesign for eget masterprosjekt og forankring av tematikken i forskningsfeltet. Omfang: 2500-3000 ord.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt, så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensor anvendes jevnlig.

Emneoverlapp

Overlapper 10 studiepoeng med MEST4800 og 10 studiepoeng mot MEST5900 og MESTD5900.