EPN

MESTD4222 Fagdidaktikk, kunst og design I Emneplan

Engelsk emnenavn
Art and Design Education I
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studenten tilegne seg solid kunnskap og fordypet fagdidaktisk forståelse som grunnlag for utøvelse av lærerrollen. Utdanning og læreplaner innen feltet vil bli analysert og drøftet i lys av fagets historie og kulturell kontekst. Grunn- og videregående opplæring og høyere utdanning vil bli problematisert i et profesjonsperspektiv og estetiske læreprosesser vil bli vektlagt.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • har inngående kunnskap om mål for og betydningen av utdanning innen design, kunst og håndverk.
  • har inngående kunnskap om læreplaner, utdanningspolitikk og fagfeltets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
  • har inngående kunnskap om praktiske og estetiske læreprosessers betydning i grunnopplæringen.

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere læreplaner og undervisningspraksis innen fagfeltet design, kunst og håndverk ut fra relevante teoretiske tilnærminger.
  • kan drøfte forholdet mellom fagfeltets historie, gjeldende innhold, undervisningsmetoder og utviklingspotensial.
  • kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og strukturere og formulere faglige resonnement, samt anvende korrekt kildehenvisning.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan kritisk analysere relevant forskning og drøfte betydningen den har for skolen og egen profesjonsutøvelse.
  • kan reflektere over etiske problemstillinger innen fagfeltet og delta i kommunikasjon om sentrale utfordringer.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer og workshops der dialog og refleksjon knyttet til teori og praksis står sentralt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • Et abstract (500 ord) og muntlig presentasjon i formatet konferansebidrag på FoU seminar for medstudenter og lærer. Tema knyttet til skolefagets historie og dagens lærerolle.
  • Forberedet spørsmål til medstudenter og aktiv deltagelse på fou-seminar.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 2 uker som videreutvikler arbeidskravet. Omfang 2000-2500 ord. Litteraturliste kommer i tillegg.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper med 50% av emnet MESTD4221. Sammen med MEST4223 overlapper disse emnene hele MESTD4221.