EPN

MEST5040 Mote og samfunn Emneplan

Engelsk emnenavn
Fashion and Society
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet gir en innføring i motens funksjon i dagens samfunn gjennom utforskning av mote som både et kulturelt og et økonomisk system. En undersøkelse av betydningen av og mekanismene bak produksjon, og forbruk av mote viser hvor komplekse miljømessige og etiske problemstillinger motebransjen står overfor nå og i fremtiden. Gjennom klasseaktiviteter undersøkes kommende innovasjon innen både teori og praksis, noe som utvikler evnen til kritisk analyse av motesystemenes utvikling for å møte samfunnets skiftende behov. Vurderingsoppgaver gir deg mulighet til å fordype deg i emner du interesserer deg særlig for.

Forkunnskapskrav

Opptak til master i estetiske fag, studieretning mote og samfunn

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

•kunnskap om de kulturelle og industrielle produksjonssystemene innen mote og hvordan de er i endring

•kunnskap om nyere utvikling innen moteteori og -praksis

•forståelse av de komplekse miljømessige og etiske problemstillingene innen dagens mote

•forståelse av innovasjon innen motefeltet, både teknologisk og kulturelt.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

•analysere kompleksiteten i motebransjen gjennom ulike teoretiske og praktiske tilnærminger

•reflektere kritisk over etiske og miljømessige problemstillinger innenfor systemene for produksjon og forbruk av mote

•identifisere og kritisk drøfte problemstillinger som er relevante for dagens mote og samfunn

•identifisere, sitere, analysere og syntetisere informasjon fra mange ulike kilder for å underbygge et

argument.

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

•utføre selvstendige forskningsaktiviteter som svar på en gitt oppgave

•anvende eksisterende kunnskaper og ferdigheter på nye forskningsområder

•formidle et kritisk syn på eksisterende problemstillinger innen mote og samfunn, både muntlig og skriftlig.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer og workshops der dialog og refleksjon knyttet til teori og praksis står sentralt. Alle deler av undervisningen, samt oppgaver og seminarer er obligatoriske.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må godkjennes for å gjelde for eksamen:

•minst 80 % tilstedeværelse på forelesninger og seminarer

•en individuell skriftlig oppgave som består av en litteraturgjennomgang og en problembeskrivelse av en bestemt problemstilling i motebransjen. 2000-2500 ord + bibliografi

•individuell presentasjon for medstudenter og lærere i FoU-seminar.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over fem dager. 3000-4500 ord + litteraturliste 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

15 stp mot MEST4241