EPN

MEST5030 Kunst i samfunnet Emneplan

Engelsk emnenavn
Art in Society
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tilbyr et teoretisk og anvendt perspektiv på kunstens betydning og rolle i dagens samfunn. Det legges vekt på å utforske og utvikle nye berøringspunkter og anvendelsesformer mellom kunst og andre felt, samtidig som emnet søker å videreutvikle kunstens egenart og særstilling. Diskusjoner rundt hvordan kunstnerisk praksis kan bidra til nye perspektiver og (sam)arbeidsformer på tvers av interesser, institusjoner og fagfelt i respons på samfunnsmessige utfordringer vil stå sentralt. Her fokuseres det særlig på kunst som sosial, deltakende og didaktisk prosess. 

Emnet gir både en praktisk og en teoretisk tilnærming til kunstfaglig virksomhet, herunder prosjektutvikling, organisering, kuratering, formidling, forskning og entreprenørskap, både i privat og offentlig sektor. Emnet er organisert rundt tre områder: samfunnsperspektiv (kunnskap om de samfunnsideologier kunsten som fag og praksis flettes inn i), fagperspektiv (kunnskap om ulike kunstneriske uttrykk og strategier hvori kunsten trer inn i nye sammenhenger utenfor kunstfeltet) og aktørperspektiv (kunnskap om samtidige prosjekter og prosjektorganisering i og utenfor institusjoner). 

Forkunnskapskrav

Opptak til master i estetiske fag, studieretning kunst i samfunnet. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten: 

 • har inngående kunnskap om samtidskunstens involvering i aktuelle samfunnsproblematikker 

 • har avansert forståelse av teori og praksis som omfatter kunstens rolle i samfunnet 

 • har god kjennskap til problemstillinger tilknyttet kunstens ulike sosiale og didaktiske funksjoner 

 • har god forståelse av prosjektarbeid og prosjektorganisering i krysningsfeltet mellom kunst og samfunn 

 

Ferdigheter 

Studenten:  

 • kan analysere og drøfte ulike perspektiver på kunstens betydning og rolle i samfunnet 

 • kan anvende kunstbasert kompetanse i ulike institusjonelle kontekster og fagfelt 

 • kan utpeke, vurdere og kontekstualisere relevante problemstillinger som gjør seg gjeldende når kunsten trer inn i nye sammenhenger utenfor kunstfeltet 

 • har spesialisert praktisk-teoretisk kompetanse 

 • kan kritisk analysere og evaluere egen og andres praktiske produksjon og sette denne i sammenheng med relevant teori i og utenfor pensum 

 • kan forholde seg kritisk og redelig til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer 

 

Generell kompetanse 

Studenten: 

 • kan bidra til nytenkning innen det estetiske fagområdet 

 • kan anvende sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder for akademisk utforskning og praksis 

 • kan gjennomføre selvstendig forskningsarbeid tilknyttet en gitt oppgave 

 • kan formidle et kritisk perspektiv på problematikker tilknyttet kunst i samfunnet, både skriftlig og muntlig 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger av faglærere og gjesteforelesere. Emnet er basert på individuelle studier med deltagelse i forelesninger, grupper, workshoper og seminarer. Det legges vekt på både teoretisk og praktisk arbeid som studieform, og det vil bli lagt til rette for undervisning i tilknytning til institusjonsbesøk og møter med ulike aktører på kunstfeltet. All undervisning, oppgaver og seminarer er obligatorisk.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 

 • 80 prosent tilstedeværelse på undervisning og seminarer. 

 • En individuell, skriftlig oppgave innen det estetiske fagfeltet, 2000-2500 ord + litteraturliste 

 • Presentasjon for medstudenter og lærere i FoU-seminar 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over fem dager. 3000-4500 ord + litteraturliste 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

MEST4231. (overlapper 15 av 20 stp-emnet).