EPN

MEST4700 Prosjekt i praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Project in Practice
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studentene gjennomføre et praktisk prosjekt. Studenten forankrer prosjektet i studieretningens kompetanseområder som for eksempel undervisning, formidling, skapende produksjon og kuratering. Det arbeides med idéutvikling, innovasjon, kritisk analyse og refleksjon. Produksjon, presentasjon, dokumentasjon og kommunikasjon inngår i det praktiske arbeidet. Prosjektet kan utføres i samarbeid med eksterne aktører. Flere studenter kan samarbeide om et prosjekt. Studentenes praktiske arbeid settes i sammenheng med relevante samtidsdiskurser og sees i en forskningskontekst. 

 

 

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskap om utvikling av prosjektarbeid i en forskningskontekst 
 • har inngående kunnskap om relevante nordiske og internasjonale samtidsdiskurser  
 • kan gjennomføre prosjektarbeid på bakgrunn av etisk og faglig analyse og refleksjon
 • har bred kunnskap innenfor studieretningens kompetanseområder og spesialisert innsikt i et definert område

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere et selvstendig faglig prosjekt.
 • kan anvende faglig kunnskap til å utforme, diskutere og velge relevante presentasjons- og formidlingsformer
 • kan orientere seg i det nordiske og internasjonale kunst- og kulturfeltet og bruke aktuelle referanser for å formulere selvstendige, faglige resonnement og posisjoner
 • kan reflektere kritisk over eget og andres praktisk arbeid sett i en bredere kunnskapsbasert ramme

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan bidra til prosjektutvikling, nytenking og innovasjonsprosesser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består i forelesninger som presenterer sentrale tema i emnet og prosjektarbeid i workshops hvor både gruppearbeid og eget, selvstendig arbeid inngår. Det gis veiledning i studiet. Studentene deltar i undervisningen og i gruppearbeid. Det stilles store krav til selvstendig, kreativt arbeid og kritisk refleksjon. Studentene kan selv velge å gjennomføre arbeidskrav og eksamen individuelt eller i gruppe. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • en plan for presentasjon eller visning av eget prosjekt med faglige begrunnelser lagt frem muntlig under et seminar med medstudenter og underviser. Kan utføres i gruppe (maks 4 studenter). 

Vurdering og eksamen

Prosjektpresentasjon (individuell eller i gruppe på maks fire studenter): utstilling, forestilling, performance eller tilsvarende egnet presentasjonsform. Dokumentasjon og drøfting av prosess og prosjekt gjennomføres etter nærmere anvisning i eksamenstekst.

Eksamensresultatet kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 15 stp med MEST4320.