EPN

MEST4400 Kreativ praksis i samfunnet Emneplan

Engelsk emnenavn
Creative practice in society
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Målet med emnet er å utforske hvordan kreativ praksis og estetisk teori kan gripe inn samfunnsbehov og -problemstillinger. Emnet gir deg mulighet til å posisjonere studenten som forsker inn mot både studieretningen og de estetiske fagenes verdi og virke i samfunnet. Emnet vil særlig fokusere på hvordan kreativ praksis i urbane områder og offentlige rom aktivt kan adressere og påvirke samfunnets behov, utvikling og utfordringer.

Et prosjekt i emnet kan for eksempel være hvordan man i og gjennom de estetiske fagene kan skape et inkluderende og trygt lokalsamfunn i et avgrenset område i Oslo. Eksempler på dette kan være å skape og formidle kunst for å fremme bevissthet, refleksjon og inkludering. Prosjektet kan også å starte en designprosess på et konkret produkt som fremmer trygghet eller gir mulighet for større inkludering; som ved for eksempel universell utforming.Men det kan også være at gruppene igangsetter estetiske prosesser som å bruke kreativ praksis for å fremme deltakelse og synliggjøring av marginaliserte stemmer; som ved for eksempel anvendt teater, dialog eller utvalgte pedagogiske og fagdidaktiske prosesser. Prosjektene i emnet skal helst foregå i dialog med reelle aktører i arbeidslivet og/eller det offentlige og resultatet vil variere fra gruppe til gruppe.  

Forkunnskapskrav

Opptak til master i estetiske fag. 

Læringsutbytte

Studenten

Kunnskap:

  • kan anvende kunnskap fra egen studieretning i tverrfaglige og stedsspesifikke prosjekter
  • kan reflektere over fagfeltets metoder, praksis og forskning. 

 

Ferdigheter:

  • kan anvende kunnskap og ferdigheter fra studieretningsemnet i praktisk og teoretisk problemløsning
  • kan reflektere kritisk rundt praksis og kunnskap i samskapingsprosesser 
  • kan drøfte, vurdere og kontekstualisere utvalgte estetiske praksiser i et samfunnsperspektiv

 

Generell kompetanse: 

  • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor institusjoner, organisasjoner og utdanning
  • kan samarbeide med ulike aktører i tverrfaglige prosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom praktisk arbeid og feltarbeid i små grupper vil studentene utforske hvordan de kan arbeide tverrfaglig innen det kunstneriske, performative, prosessuelle, og designmetodiske for å bidra til samfunnmessige behov. 

Studentene vil arbeide med et tverrfaglig team på tvers av studieretninger for å skape og implementere et prosjekt tilknyttet et spesifikt sted i Oslo. Da byutvikling, innovasjon og samfunnsmessige utfordringer er i stadig endring, vil den stedsspesifikke konteksten kunne variere fra år til år og vil avklares av emneansvarlige i forkant av emnets oppstart. Ved å utforske, observere, analysere og gå i dialog med lokale aktører vil gruppene definere en utfordring som prosjektet skal svare på. Målet ikke nødvendigvis å løse utfordringen, men å utvikle et praktisk prosjekt som gir nye perspektiver, løsninger og handlinger som kan bidra til å utvide mulighets- og handlingsrommet tilknyttet utfordringen. Studentene skal utvikle tilnærming, innhold og format for prosjektet sammen med andre medstudenter i tett dialog med undervisere og arbeidslivet/ lokale aktører. Emnet er tett koblet til FNs bærekraftsmål, særlig mål 4, 9 og 11.

Utfallet av læringsutbyttene innen fagfeltets metoder, praksis og forskning vil variere basert på hvilke tilnærminger og valg gruppene tar i sitt prosjekt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • minst 80% tilstedeværelse på obligatorisk undervisning og seminarer

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler. Begge eksamener må være bestått, for at emnet skal være bestått. Eksamene er kjent fra emnets start. 

1. En muntlig presentasjon av utfallet av et studentgruppeprosjekt. Ca. 15 minutter per gruppe, som fremføres for alle studentene i emnet. 

2. Et skriftlig individuelt refleksjonsnotat på 1000-1500 ord som inneholder følgende:

A. En refleksjon rundt rollen som forsker i en kreativ utforskende prosess

B. Refleksjon rundt deltakelse i gruppens kunstneriske/kreative praksis og forskning 

Del 1 kan ikke påklages. Del 2 kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke-bestått. 

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor anvendes jevnlig.