EPN-V2

MERG4200 Komplekse intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv Emneplan

Engelsk emnenavn
Complex Interventions in Work and Everyday Life
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet omhandler utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner for å fremme helse, aktivitet og samfunnsdeltakelse. Videre arbeider studentene med tema som er aktuelle for egen problemstilling. Emnet tar utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget for aktivitet, deltakelse og inkludering. Dette kan gi økt forståelse av utfordringer som kan oppstå i folks hverdags- og arbeidsliv, og av hva som kan bidra til god helse og deltakelse. Studenten skal lære å jobbe systematisk med utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner, og forstå hvordan ulike rammeverk og metoder kan brukes i slike prosesser. Studenten har mulighet til å arbeide videre med tematikk fra dette emnet i det valgbare emnet MAVIT5300 Kunnskapstranslasjon.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan kritisk vurdere og identifisere styrker og svakheter i hvordan komplekse intervensjoner er utviklet og evaluert
  • kan anvende kunnskap om relasjoner mellom person, aktivitet og omgivelser i utvikling av intervensjoner

Ferdigheter

Studenten

  • kan identifisere og anvende utvalgte teorier og modeller relatert til utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner
  • kan identifisere og beskrive elementer og strategier for endring i komplekse intervensjoner for å forstå hvilke mekanismer som bidrar til ønsket utfall
  • kan kritisk vurdere kvaliteten av intervensjoner og programmer som har til hensikt og fremme deltakelse i hverdags- eller arbeidsliv
  • kan beherske systematisk arbeid og kritisk refleksjon over egen og andres utvikling og evaluering av intervensjoner
  • kan drøfte hvordan rammeverk for utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner kan anvendes for å fremme deltakelse i hverdags- og arbeidsliv

Generell kompetanse

Studenten

  • kan anvende ulike typer rammeverk for å vurdere, tilpasse, utvikle og/eller evaluere komplekse intervensjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Undervisningen er organisert i to ukesamlinger à fem dager. Arbeids- og undervisningsformene er forelesninger, seminarer, digitale læringsressurser, oppgaver, gruppearbeid, muntlige presentasjoner og selvstudier. Gjennom hele emnet legges det til rette for at studentene skal arbeide med en skriftlig oppgave. På ukesamlingen presenterer studentene hjemmeoppgavene og får kommentarer fra medstudenter og faglærer. Den skriftlige oppgaven danner grunnlaget for eksamensbesvarelsen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen arbeidskrav i emnet.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen, i form av en oppgave som utarbeides i løpet av emneperioden. Omfang: Inntil 3500 ord, ekskludert referanseliste.

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til F (ikke bestått) har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av en sensor.

Ekstern sensor benyttes regelmessig, og minimum ved hver tredje gjennomføring av emnet. Ved uttrekk av besvarelser til ekstern sensur skal uttrekket omfatte minimum 10 % av besvarelsene, men uansett ikke færre enn 5 besvarelser. Ved uttrekk skal ekstern sensors vurdering komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med MAERGD4000 Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv, 20 stp.