EPN

MERG4100 Kunnskapsgrunnlaget for aktivitet og deltakelse Emneplan

Engelsk emnenavn
The Knowledge Base for Occupation and Participation
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet omhandler avansert kunnskap om forhold som kan fremme og hemme aktivitet og deltakelse gjennom livsløpet. Dette omfatter individuelle forhold, men også samfunnsmessige utfordringer knyttet til å skape inkluderende arenaer i samfunnet. Arbeidslivet er en viktig arena i samfunnet hvor disse utfordringene kommer til uttrykk. Hovedfokus i emnet er at studentene skal lære å finne frem til, sammenstille og vurdere kunnskapsgrunnlaget for utvikling av ergoterapeutiske intervensjoner. Studentene skal utføre systematiske litteratursøk, vurdere forskningslitteratur kritisk og gjøre en kunnskapsoppsummering på et tematisk område som de selv avgrenser.

Studentene kan arbeide videre med tematikk fra dette emnet når de senere tar emnene MERG4200 Komplekse intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv og MAVIT4070 Forskningsdesign og prosjektbeskrivelse.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap og ha autorisasjon som ergoterapeut.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan bruke relevant forskningslitteratur for å belyse muligheter og begrensninger i hverdags- og arbeidsliv
  • kan identifisere kunnskapshull i ergoterapi basert på gjennomgang av relevant forskningslitteratur
  • kan utvikle forskningsspørsmål/problemstillinger som adresserer viktige kunnskapshull

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjennomføre systematiske litteratursøk etter forskningslitteratur om utvikling og evaluering av intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv
  • kan oppsummere forskningslitteratur om intervensjoner som har relevans for individers deltakelse i hverdags- og arbeidsliv
  • kan reflektere over bruk av intervensjoner i  ulike kontekster
  • kan anvende kunnskap om samproduksjon i forskning og involvering av brukere 

Generell kompetanse

Studenten

  • kan oppsummere og formidle forskningskunnskap til medstudenter, kolleger og allmennheten

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Undervisningen er organisert i to ukesamlinger á fem dager. Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer, digitale læringsressurser, oppgaver, gruppearbeid, muntlige presentasjoner og selvstudier. Gjennom hele emnet legges det til rette for at studentene skal arbeide med en skriftlig oppgave relatert til et selvvalgt tema. En intensjon med oppgaven er å gjøre en kunnskapsoppsummering av tema som senere kan bli fokus for masteroppgaven. På ukesamlingene presenterer studentene hjemmeoppgavene og får kommentarer fra medstudenter og faglærer. Videre får de en time individuell veiledning av en ansatt ved ergoterapiutdanningen, fortrinnsvis den som senere skal veilede studenten på masteroppgaven. Denne timen går av de 20 timene som er avsatt til veiledning på masteroppgaven. Den skriftlige oppgaven danner grunnlaget for eksamensoppgaven.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen arbeidskrav i emnet.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen, i form av en oppgave som utarbeides i løpet av emneperioden. Omfang: Inntil 3500 ord inkludert referanser.

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til F (ikke bestått) har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene sammen med en intern sensor. To interne sensorer vurderer de øvrige. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med MAERGD4000 Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv, 20 stp.