EPN

MEK2000 Matematikk 2000 Emneplan

Engelsk emnenavn
Mathematics 2000
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet skal sammen med Matematikk 1000 gi studenten forståelse for matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder med sikte på anvendelser, spesielt innen ingeniørfaglige problemstillinger.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på ELFE/MAFE/KJFE1000 Matematikk 1000 eller MEK1000

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for hvordan funksjoner kan approksimeres ved taylorpolynom, potensrekker og/eller fourierrekker, forklare hva det vil si at rekker konvergerer, samt kunne derivere og integrere potensrekker leddvis
 • forklare hva som menes med et frekvensspekter og forklare prinsippet med filtrering i frekvensdomenet
 • beskrive og forklare hvordan tallfølger kan framkomme ved sampling (måling), ved bruk av formler, og som løsning av differenslikninger
 • gjøre rede for interpolasjon av samplede data
 • gjøre rede for partiell derivasjon, og bruke ulike grafiske måter å beskrive funksjoner av to variable
 • beregne egenverdier og egenvektorer til matriser, og gi en geometrisk tolkning av disse størrelsene

Ferdigheter

Studenten kan:

 • drøfte overgangen fra fourierrekker til fouriertransformasjon
 • drøfte fordeler og ulemper ved å bruke interpolerende polynom, spliner og minste kvadraters metode for å interpolere samplede data
 • drøfte feilskranker når tilnærmingspolynomer approksimerer funksjoner
 • anvende enkle tester som for eksempel forholdstesten for å avgjøre konvergens av rekker
 • tolke gradient og retningsderivert geometrisk og anvende lineær tilnærming og totalt differensial for funksjoner i to variable til å beregne usikkerhet
 • anvende partiell derivasjon til å bestemme og klassifisere kritiske punkter til funksjoner av to variable
 • anvende egenverdimetoden til å løse lineære systemer av differensiallikninger med konstante koeffisienter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vurdere resultater fra matematiske beregninger
 • skrive presise forklaringer og begrunnelser til framgangsmåter, og demonstrere korrekt bruk av matematisk notasjon
 • vurdere egne og andre studenters faglige arbeider, og formulere skriftlige og muntlige vurderinger av disse arbeidene på en faglig korrekt og presis måte
 • bruke matematiske metoder og verktøy som er relevante for eget fagfelt
 • bruke matematikk til å kommunisere om ingeniørfaglige problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen organiseres i timeplanlagte arbeidsøkter. I arbeidsøktene skal studentene øve på fagstoff som blir introdusert. Innholdet i øvingene omfatter diskusjoner i grupper, individuell øving i å løse oppgaver, øvelser i problemformulering og problemløsing, og vurdering av egne og andres besvarelse av oppgaver.

Studentene skal bli i stand til å vurdere egne og andres faglige arbeider, og formulere vurderinger av disse på en slik måte at vurderingen gir råd om videre studiearbeid. Øving i dette foregår i den timeplanlagte delen av arbeidsøktene. Studentene skal derfor gjennomføre ukevurderinger av oppgaver som bygger på ukeoppgaver. Informasjon om hvordan ukevurderingene skal gjennomføres, blir gitt i forelesningene. 

I periodene mellom arbeidsøktene må studentene løse oppgaver. Øvingsoppgavene som blir foreslått er knyttet direkte opp mot læringsutbyttet i emnet. Egenvurdering av besvarelsene vil gi studentene innsikt i hvor stor grad målene er nådd

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler.

Kalkulator.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.  

Emneoverlapp

Emnet er overlapper 10 studiepoeng med MAPE2000, KJPE2000, EMPE2000 og DAPE2000. Emne MEK2000 overlapper 5 studiepoeng med DAPE2000 og ELTS2000.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.