EPN

MEK1400 Fysikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Physics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal lære terminologien, Newtons lover, termodynamikkens hovedsetninger, mekanismene for varmetransport og andre grunnleggende prinsipper innen fluidmekanikk og elektromagnetisme. De skal kunne gjennomføre analyser og beregne relevante størrelser til mekaniske og termiske systemer.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte; definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskap 

Studenten:

  • kan forklare grunnleggende begreper knyttet til kraftbalanse, momentbalanse, massebalanse og energibalanse i fysiske systemer.
  • kan gjøre rede for begreper knyttet til translasjon og rotasjonsbevegelser.
  • kan forklare sentrale begreper innen strømningsteknikk, termofysikk, elektrisitet og elektromagnetisme.

Ferdigheter

Studenten skal kunne anvende matematiske kunnskaper til:

  • å analysere og beregne relevante størrelser knyttet til translasjon og rotasjonsbevegelser.
  • å analysere og beregne enkle termiske systemer.
  • å analysere og beregne enkle elektromagnetiske systemer.
  • å analysere og beregne hydrostatiske og hydrodynamiske størrelser.

Generell kompetanse 

Studenten: 

  • skal kunne modellering og beregning av fysiske systemer.
  • skal kunne arbeide systematisk, strukturert og målrettet for å løse fysiske problemer.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Våren 2023 er det ingen arbeidskrav i dette emnet.

[Arbeidskrav tidligere:] Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 

  • 7 av 7 innleveringer 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages. 

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Formler og tabeller av John Haugan, Fagbokforlaget.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneoverlapp

Ingen overlapp.