EPN

MBIB5900 Masteroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Master Thesis
Studieprogram
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap / Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - deltid
Omfang
45 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er obligatorisk for alle studenter.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav, men følgende progresjonskrav: Minst 60 studiepoeng må være fullført og bestått før avtale om veiledning av masteroppgaven og deltakelse på avhandlingsseminar igangsettes. Det tilbys ca 10 timers veiledning (ca 40 timer med for- og etterarbeid for veileder.)

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

  • har spesialisert kunnskap om aktuell teori og forskning på det området som oppgaven omhandler

Ferdigheter

Studenten

  • kan ta i bruk relevante metoder i utredningsarbeid og evalueringer
  • kan vurdere metodebruk i, og resultater fra, undersøkelser og evalueringer

Generell kompetanse

Studenten

  • kan gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning og i samsvar med gjeldende forskningsetiske normer
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både skriftlig og muntlig

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med masteroppgaven innledes sent i vårsemesteret 1. studieår med en idékatalog der mulige temaer for masteroppgaven presenteres. Det arrangeres et seminar like etter studiestart 2. studieår der studentene fastlegger emne for oppgaven, samt ønske om veileder drøftes. I tillegg arrangeres det tre temaspesifikke avhandlingsseminarer der studentene legger frem deler av oppgaven, og får kommentarer og tilbakemeldinger fra lærere og opponenter (to i høstsemesteret og ett i vårsemesteret). Det tilbys veiledning under arbeidet med masteroppgaven, og en veiledningsavtale mellom student og veileder skal senest være inngått før første avhandlingsseminar.

Et informasjonsskriv med detaljert oversikt over avhandlingsseminarene og dato for disse samt prosedyre for innlevering, utleveres ved innledningsseminaret 1. studieår.

Masteroppgaver kan utarbeides individuelt eller som et samarbeid mellom flere. I sistnevnte tilfelle må hver enkeltes ansvar tydelig fremgå av forordet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

1. Tilstedeværelse samt fremlegg av eget arbeid ved de tre temaspesifikke avhandlingsseminarene.

2. I tilknytning til innlevering vil det arrangeres et offentlig sluttseminar hvor kandidatene presenterer sine masteroppgaver.

Arbeidskrav skal være gjennomført innen fastlagt tid, og godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurdering og eksamen

Vurderingsform er en masteroppgave (80-130 sider). Masteroppgaven leveres inn i digital form (pdf-format). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan levere ny eller revidert masteroppgave én gang dersom masteroppgaven ikke er bestått. Der flere skriver sammen må hele gruppa levere ny eller revidert oppgave.  Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat, jf. Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet § 5-6 (1. og 2. ledd).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av alle oppgavene.

Emneansvarlig

Pia Borlund