EPN

Emneplan forMAVE3600 Prosess og piping

Engelsk emnenavn
Prosess and Piping Design
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg det ingeniørfaglige arbeidet som ligger til grunn for bygge et prosessanlegg. Det omfatter prosesstekniske utregninger, utarbeiding av tegninger og valg av utstyr og komponenter. Fagfeltet er teoretisk krevende, men krever også praktisk sans.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MEK1000 Matematikk 1000, MAPE2000 Matematikk 2000, MEK1100 Fysikk og kjemi/MEK1400 Fysikk , MAPE1300 Mekanikk og MATS1500 Materialteknologi

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for vanlige prosesstekniske komponenter og kjenne til tegningssymboler
 • kan lese tegninger og prosessflytskjemaer (P&ID)
 • kan gjøre rede for aktuelle koder og standarder
 • kjenner til programmer knyttet til fagfeltet

Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide prosessflytskjema, rørarrangementstegninger og isometriske tegninger
 • kan regne ut strømningskrefter
 • kan regne ut belastninger på et rørsystem
 • kan utføre spennings- og fleksibilitetsanalyser
 • kan dimensjonere hengere og opplagere
 • kan konstruere ekspansjonsforbindelser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kunne konstruere og dimensjonere et prosessanlegg ved anvendelse av relevant teori, bruk av profesjonell programvare, kjennskap til standarder og bruk av utstyrskataloger 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Tre prosjektoppgaver

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn på 3 timer. 

Eksamensresultatet kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Én intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.