EPN

MATY6200 Geometri Emneplan

Engelsk emnenavn
Geometry
Studieprogram
Matematikk med yrkesfaglig profil
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet vektlegger forståelse av geometri gjennom teori og praktiske øvinger. Det legges også vekt på refleksjoner rundt utarbeiding av tilpassede og differensierte oppgaver, samt fokus på yrkesretting og relevans i arbeidet med temaene i emnet.

Forkunnskapskrav

MATY6100 Tall og algebra

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap i matematikken elevene arbeider med 1P-Y og 1T-Y - Vg1 i yrkesfaglige program, med hovedvekt på geometri
 • har kunnskap om matematikkvansker og vanlige misoppfatninger i geometri
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i geometri
 • har bred kunnskap om regning som grunnleggende ferdighet i geometri, i ulike yrkesfaglige program
 • har bred kunnskap om innholdet i aktuelle grunnlagsdokumenter
 • kjenner til og har bred kunnskap om aktuelle og relevante digitale læringsressurser som egner seg til bruk i arbeidet med geometri

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på Vg1 i yrkesfaglige program, med utgangspunkt i yrkesdidaktiske prinsipper og anvendelse av kunnskaper om matematikkdidaktikk
 • kan tilrettelegge matematikkundervisningen for elever med matematikkvansker, og for elever med stort læringspotensial
 • kan gjennomføre formativt og summativt vurderingsarbeid i samsvar med forskrifter og nyere forskning på feltet
 • kan anvende digitale læremidler og læringsressurser som omhandler geometri, herunder undervisningsprogrammer, verktøyprogrammer, og nettressurser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan lede læringsprosesser som fremmer differensiert, tilpasset og yrkesrettet opplæring for å sikre alle elevers læringsutbytte
 • behersker begreper og uttrykksformer i geometri, og kan kommunisere dette skriftlig og muntlig
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter i geometri
 • kan yrkesrette undervisning som omhandler geometri, samt samarbeide med yrkesfaglærere om regning som grunnleggende ferdighet i programfagene
 • kjenner til og kan anvende arbeidsmåter som fremmer motivasjon og opplevelse av relevans hos elevene
 • kan reflektere over-, og kritisk vurdere egen faglig utøvelse i undervisning i geometri

Innhold

Sentrale temaer i emnet:

 • bruke og forklare bruk av formlikhet, målestokk og Pytagoras' setning til beregninger og i praktisk arbeid, samt presentere og begrunne egne løsninger
 • løse praktiske problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volum
 • regne med ulike og sammensatte måleenheter, samt bruke disse i praktiske sammenhenger
 • bruke ulike måleredskaper, vurdere hvilke måleredskaper som er formålstjenlige, og vurdere hvor usikre målingene er
 • tolke, lage og bruke skisser og arbeidstegninger på problemstillinger fra kultur- og yrkesliv og presentere og forklare løsninger
 • trigonometri
 • regne med vektorer i planet
 • logaritme- og eksponentialfunksjonen
 • derivasjon, integrasjon og anvendelser i form av enkle grafiske og numeriske metoder
 • funksjoner
 • yrkesretting av oppgaver i geometri
 • arbeid med grunnleggende ferdigheter i geometri

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav 1

Studenten skal jevnlig gjennom semesteret løse og levere 6 sett med regneoppgaver som omhandler geometri, hvorav alle må være godkjente for å få godkjent arbeidskrav 1 for dette emnet. Fristene vil bli oppgitt ved semesterstart. Hensikten med arbeidskravet er å få bred kunnskap om geometri.

 

Arbeidskrav 2

Arbeidskravet består av to deler:

Del 1: Det skal lages en yrkesrettet matematikkoppgave med løsningsforslag i ett av temaene som emnet omhandler. Det legges vekt på differensiering, klart og enkelt språk, bruk av korrekte symboler og tegn, samt bruk av digitalt verktøy for å lage figurer/illustrasjoner for å visualisere problemet oppgaven omhandler. Det skal utarbeides vurderingskriterier. Arbeidet er individuelt, og skal presenteres muntlig for medstudenter og lærer, 10 - 15 min.

Del 2: Det skal skrives et individuelt refleksjonsnotat knyttet til erfaringer og egen læring i forbindelse med arbeidet med oppgaven i del 1. Omfang: 1250 ord +/- 10%. Hensikten med arbeidskravet er trening i å lage entydige og gode oppgaver til elever, samt bevisstgjøring av viktige momenter i forbindelse med dette arbeidet

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, omfang 5 timer

 

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen, det gis ny oppgavetekst.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.