EPN

MATY6100 Tall og algebra Emneplan

Engelsk emnenavn
Numbers and algebra in practice
Studieprogram
Matematikk med yrkesfaglig profil
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet vektlegger forståelse av tall og algebra gjennom teori og praktiske øvinger. Det legges også vekt på ulike aspekter ved rollen som matematikklærer, samt fokus på yrkesretting og relevans i arbeidet med temaene i emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap i matematikken elevene arbeider med i 1P-Y og 1T-Y - Vg1 yrkesfaglige program, med hovedvekt på tall og algebra
 • har kunnskap om matematikkvansker og vanlige misoppfatninger i tall og algebra
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i tall og algebra
 • har bred kunnskap om regning som grunnleggende ferdighet i tall og algebra, i ulike yrkesfaglige program
 • har bred kunnskap om innholdet i aktuelle grunnlagsdokumenter
 • kjenner til og har bred kunnskap om aktuelle og relevante digitale læringsressurser som egner seg til bruk i arbeidet med tall og algebra

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på Vg1 i yrkesfaglige program, med utgangspunkt i yrkesdidaktiske prinsipper og anvendelse av kunnskaper om matematikkdidaktikk
 • kan tilrettelegge matematikkundervisningen for elever med matematikkvansker, og for elever med stort læringspotensial
 • kan gjennomføre formativt og summativt vurderingsarbeid i samsvar med forskrifter og nyere forskning på feltet
 • kan anvende digitale læremidler og læringsressurser som omhandler tall og algebra, herunder undervisningsprogrammer, verktøyprogrammer, og nettressurser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan lede læringsprosesser som fremmer differensiert, tilpasset og yrkesrettet opplæring for å sikre alle elevers læringsutbytte
 • behersker begreper og uttrykksformer i tall og algebra, og kan kommunisere dette skriftlig og muntlig
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter i tall og algebra
 • kan yrkesrette undervisning som omhandler tall og algebra, samt samarbeide med yrkesfaglærere om regning som grunnleggende ferdighet i programfagene
 • kjenner til og kan anvende arbeidsmåter som fremmer motivasjon og opplevelse av relevans hos elevene

Innhold

Sentrale temaer i emnet:

 • gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten relevante digitale verktøy, samt presentere resultatene og vurdere hvor rimelige de er
 • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere matematisk innhold i skriftlige, muntlige og grafiske fremstillinger knyttet til yrkesfagene, lokalsamfunnet og media
 • forenkle flerleddede uttrykk, løse ligninger av første og andre grad, røtter samt potensligninger
 • tolke og bruke formler som gjelder dagligliv og yrkesliv
 • regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
 • proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger
 • yrkesretting av oppgaver i tall og algebra
 • arbeid med grunnleggende ferdigheter i tall og algebra

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav 1

Studenten skal jevnlig gjennom semesteret løse og levere 6 sett med regneoppgaver som omhandler tall og algebra, hvorav alle må være godkjente for å få godkjent arbeidskrav 1 for dette emnet. Fristene vil bli oppgitt ved semesterstart. Hensikten med arbeidskravet er å få bred kunnskap om tall og algebra.

 

Arbeidskrav 2

Arbeidskrav 2 består av to deler:

Del 1: en fagdidaktisk gruppeoppgave med fokus på tall og algebra, yrkesretting og regning i programfagene, samt kjennetegn på måloppnåelse. Arbeidskravet skal presenteres muntlig for medstudenter og lærer, 20-25 minutter.

 

Del 2: det skal leveres et individuelt refleksjonsnotat i etterkant av presentasjonen i del 1. Omfang: 650 ord +/- 10 %.

Hensikten med arbeidskravet er å kunne samarbeide i gruppe for å planlegge og utarbeide et yrkesrettet undervisningsopplegg i tall og algebra, samt utvikle seg som matematikklærer gjennom refleksjon.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, omfang 5 timer

 

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen, det gis ny oppgavetekst.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.