EPN

MATS2100 Termodynamikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Thermodynamics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal lære grunnleggende termodynamiske begreper, prinsippene for anvendelse av termisk energi, energianalyse og dimensjoneringsmetode for kraftproduksjonsprosesser, forbrenningsmotorer, gassturbiner, kjølemaskiner og varmepumper

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studentene skal kunne gjøre rede for

 • egenskapene til rene stoffer, faselikevekt og tilstandslikninger
 • energiloven for lukket system
 • energiloven for åpent system med stasjonær strømning
 • entropi, tilstandsendringer, kretsprosesser, reversible og irreversible prosesser
 • sirkelprosesser for kraftproduksjon og kjøling
 • Otto-, diesel- og gassturbinprosesser
 • kjølemaskiner
 • varmepumper

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre energianalyse, dimensjonere enkle termiske prosesser, valg av arbeidsmedium og beregne energiutnyttelse

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende kunnskapen til å optimalisere energiproduksjon, effektivere energiforbruk og bedre utnyttelse av fornybare energikilder  

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Syv skriftlige innleveringer.
 • To skriftlige laboratorieoppgaver.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Én intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.