epn-portlet

Emneplan forMATS2100 Termodynamikk

Engelsk emnenavn
Thermodynamics
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal lære grunnleggende termodynamiske begreper, prinsippene for anvendelse av termisk energi, energianalyse og dimensjoneringsmetode for kraftproduksjonsprosesser, forbrenningsmotorer, gassturbiner, kjølemaskiner og varmepumper

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studentene skal kunne gjøre rede for

 • egenskapene til rene stoffer, faselikevekt og tilstandslikninger
 • energiloven for lukket system
 • energiloven for åpent system med stasjonær strømning
 • entropi, tilstandsendringer, kretsprosesser, reversible og irreversible prosesser
 • sirkelprosesser for kraftproduksjon og kjøling
 • Otto-, diesel- og gassturbinprosessen
 • kjølemaskiner
 • varmepumper

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre energianalyse, dimensjonere enkle termiske prosesser, valg av arbeidsmedium og beregne energiutnyttelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende kunnskapen til å optimalisere energiproduksjon, effektivere energiforbruk og bedre utnyttelse av fornybare energikilder  

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Syv skriftlige innleveringer.
 • To skriftlige laboratorieoppgaver.

Vurdering og eksamen

Ny eksamen våren 2020:

Obligatoriske innleveringer og laboppgaver.

• Syv skriftlige innleveringer.

• To skriftlige laboratorieoppgaver.

Eksamensresultat kan påklages.

[Tidligere: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Eksamensresultat kan påklages.]

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

[Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.] 

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.