Emneplan forMATS1600 Mekanisk konstruksjon og teknisk design

Innledning

Mekanisk konstruksjon og teknisk design foregår i dag med digitale engineering-verktøy. I dette emnet bruker du kunnskaper og ferdigheter fra klassiske maskinfag, sammen med et digitalt engineering- verktøy, til utforming av mekaniske deler, komponenter og produkter. Du lærer også hvordan du dokumenterer arbeidene dine.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAPE1300 Mekanikk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap

Studenten:

 • kan identifisere vanlige maskindeler og konstruksjonsdeler og gjøre rede for hvor de brukes.

 • kjenner til systematikken i arbeidet med å konstruere deler, og sette delene sammen til komponenter og produkter.

 • vet hvilke krav som stilles til et produksjonsunderlag.

 • kan reglene for maskintegning

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan modellere deler, komponenter og produkter digitalt, og generere korrekte detaljtegninger og sammenstillingstegninger ut fra de digitale modellene.

 • kan utføre kraftanalyser og utføre spenningsberegninger.

 • kan konstruere og dimensjonere vanlige maskindeler og komponenter som skruer og skrueforbindelser, sveiser og sveiseforbindelser, aksler, akselopplagringer, aksel-navforbindelser og enkle transmisjoner.

 • kan gjøre enkle utmattingsberegninger av maskindeler basert på uendelig levetid.

 • kan gjøre enkle elementanalyser.

 

Generell kompetanse 

 

Studenten:

 • kan utarbeide korrekt dokumentasjon av egne arbeider og presentere dem digitalt.

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppeundervisning basert på digitale engineering-verktøy, forelesninger og laboratoriearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • en obligatorisk målelab

Vurdering og eksamen

Mappevurdering av 4 individuelle konstruksjonsprosjekter. Oppgavene forventes å ta 4 timer pr. uke gjennom hele semesteret. Oppgavene leveres i Canvas.

 

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Mechanical Construction and Technical Design
Studieprogram
Høst: Ingeniørutdan. - 3 terminsordning / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Ingeniørutdan. - 3 terminsordning / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Emnehistorikk