EPN

MASOPPRA10 Praksisstudier operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Studies in Operating Theatre Nursing, Level 1
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i operasjonssykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal gjennomføre praksisstudier ved operasjonsavdelinger eller dagkirurgiske enheter.

Gjennom praksisstudiene skal studenten få variert erfaring i arbeid med ulike aldersgrupper, målgrupper og problemstillinger innen ortopedi og bløtdelskirurgi. I tillegg kan praksisstudiene organiseres slik at studenten også får erfaring fra andre kirurgisk spesialiteter. Det bør legges til rette for at studenten får erfaring med både dag- og vaktarbeid i pasientens behandlingskjede i spesialisthelsetjenesten. Studenten skal under veiledning ivareta operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområder ved kirurgisk undersøkelse og/eller behandling til akutt og/eller kritisk syke pasienter. Det forventes at studenten viser tydelig faglig progresjon, tar ansvar og i økende grad viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av operasjonssykepleie. Studenten skal under veiledning ivareta operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområder ved kirurgisk undersøkelse og/eller behandling til akutt og/eller kritisk syke pasienter. Det forventes at studenten viser tydelig faglig progresjon, tar ansvar og i økende grad viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av operasjonssykepleie.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan vurdere kirurgiske operasjonsmetoder, operasjonssykepleie, infeksjonsforebyggende arbeid og forebygging av komplikasjoner ved kirurgisk behandling og/ eller undersøkelse
 • kan vurdere grunnleggende kirurgiske instrumenter og deres bruksområder, sterilforsyningskjeden og relevant medisinsk teknisk utstyr
 • kan vurdere lover, forskrifter og informasjonssikkerhet knyttet til bruk av medesinsk utstyr og digitale verktøy

 

Ferdigheter

Studenten kan, under veiledning

 • arbeide med praktiske og teoretiske problemstillinger relatert til operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområder og ivareta operasjonssykepleierens koordinerende og sterilt utøvende rolle:
 • gjennomføre systematiske kliniske observasjoner og vurderinger av den elektive, akutt og kritiske syke operasjonspasientens behov, analysere risikofaktorer, ta beslutninger og iverksette relevante tiltak for å forebygge komplikasjoner  
 • innhente pasientopplysninger med personsentrert tilnærming, kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende i alle aldre
 • ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase
 • bruke relevante aseptiske og antiseptiske smittevernstiltak, rettet mot pasienten, miljøet og aktuell kontekst
 • bruke relevant kunnskap i selvstendig gjennomføring av kirurgisk leiring og forebygging av leiringsskader relatert til leiringen
 • forebygge og behandle utilsiktet hypotermi
 • selvstendig administrere og bruke relevant teknologi inkludert medisinsk utstyr, kirurgiske instrumenter og operasjonsmateriell, samt sikre riktig utstyrsplassering på operasjonsstuen
 • sikre kontinuitet i pasientens behandling ved evaluering av informasjon om pasienten og muntlig dokumentasjon
 • identifisere og handle kompetent i kritiske, akutte og komplekse situasjoner
 • sikre personopplysninger etter gjeldende lover og forskrifter

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har, under veiledning, handlingsberedskap og handlingskompetanse til å ivareta pasientsikkerheten ved kirurgisk behandling og/ eller undersøkelse, innenfor etiske prinsipper og helselovgivning
 • kan, under veiledning, ivareta pasientsikkerhet og et fysisk og psykososialt godt arbeidsmiljø gjennom kommunikasjon og samhandling med det tverrprofesjonelle team i oversiktlige og komplekse situasjoner
 • kan, under veiledning, analysere pasientens helsekompetanse og anvende kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av operasjonssykepleie

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledede praksisstudier, selvstudier, simulering og refleksjonsgrupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

 • Studentenes konkretisering av læringsutbytte for emnet.

 • Selvvurdering og utfylt vurderingsskjema leveres til midtveis- og sluttvurdering.

 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter:

  • Simulering

  • Refleksjonsgrupper

  • Undervisning og veiledning

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, vurderingskriterier og studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves 90 % tilstedeværelse. For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av representant fra praksisstedet og praksislærer fra universitetet. Endelig vedtak om Bestått-Ikke bestått fattes av universitetet.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlappende med OPERAPRA1/OPERAPRA10.