EPN

MASBAPRA30 Praksisstudier i barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Studies in Paediatric Nursing, Level 3
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i barnesykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal sikres tilstrekkelig variert erfaring med ulike problemstillinger innen behandling av akutt og kritisk syke og skadde premature, nyfødte, barn og ungdom. Ferdighetstrening og simulering skal komme i tillegg til praksisstudiene.

Praksisstudier gjennomføres ved avdelinger som tilbyr intensivbehandling til premature- og nyfødte barn og barn i alderen 0-18 år, kirurgisk barneavdeling/barneovervåkning, medisinsk barneavdeling/barneovervåkning, postoperativ avdeling eller poliklinikker.

Etter gjennomført emne skal studenten ha handlingskompetanse i barnesykepleie, som innebærer å kunne ta ansvar og vise evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av barnesykepleie, både i elektive og i mer akutte og komplekse situasjoner, men også innen barnepalliasjon. Det forventes at studenten viser klar faglig fremgang, tar ansvar og i stor grad evner å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av barnesykepleie.

Forkunnskapskrav

MASBAPRA20 Praksisstudier i barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 2 må være bestått for å kunne påbegynne dette emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan analysere barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling
 • kan kritisk drøfte medisinsk behandling av akutt og/eller kritisk syke barn
 • kan kritisk vurdere symptombilder og behandlingsforløp hos akutt og/eller kritisk syke barn
 • kan analysere og observere, identifisere, vurdere og behandle syke barns generelle og spesielle behov ved svikt eller trussel om svikt i vitale funksjoner hos premature og syke barn og unge, herunder også avansert hjerte- og lungeredning til alle aldersgrupper
 • kan analysere hvordan opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet, hvordan komplikasjoner og utviklingsskader kan forebygges
 • kan vurdere barnesykepleie for å kunne ivareta akutt og/eller kritisk syke barn og deres omsorgspersoner, søsken og øvrige familie
 • kan tolke og vurdere barnets og familiens opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt, kritisk eller kronisk/langvarig sykdom og funksjonsnedsettelse i et flerkulturelt perspektiv
 • kan drøfte viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av barnesykepleie
 • kan kritisk vurdere tegn på omsorgssvikt og barnemishandling, og handlingsalternativer ved bekymring om omsorgssvikt eller barnemishandling
 • kan kritisk vurdere alternativer og konsekvenser av å bruk av tvang
 • kan kritisk vurdere konsekvenser som kan oppstå som følge av undersøkelser og behandling i et akutt/kritisk forløp hos barn og hvordan disse kan forebygges
 • kan kritisk vurdere forebygging, rehabilitering og habilitering av utviklingskader, komplikasjoner og ubehag ved sykdom og funksjonsnedsettelse
 • kan drøfte mikrobiologi, hygiene og smittevern, spesielt relatert til aktuelle nyfødt- og barneavdelinger
 • kan vurdere barnepalliasjon
 • kan kritisk vurdere sammenhengen mellom sosiale vilkår, helse, sykdom og behandling hos barn og unge
 • kan drøfte psykisk helse, psykiske lidelser og relasjonen mellom psykisk helse og sykdom hos barn og unge
 • kan analysere hvordan minoritet, etnisitet og kultur kan påvirke forhold i møte med syke barn og deres familie

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og anvende relevante metoder i overvåkning, observasjon, prioritering, iverksettelse, evaluering og dokumentasjon av systematiserte tiltak i behandlingsforløpet til det akutt og/eller kritisk syke barnet
 • kan analysere digitale parametere opp mot kliniske funn
 • kan selvstendig analysere og administrere relevant medisinsk- teknisk utstyr
 • kan drøfte relevante og kunnskapsbaserte metoder for å håndtere respirasjons- og sirkulasjonsstøttende behandling til syke barn, inkludert å utføre avansert hjerte- og lungeredning til alle aldersgrupper
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i barnesykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kan analysere observere, vurdere og identifisere barnets generelle og spesielle behov, ressurser og problemer
 • kan anvende relevante metoder for å legge til rette for målgruppen i et komplekst høyteknologisk miljø
 • kan anvende relevant medisinsk utstyr og digitale tjenester
 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder for å bygge tillit og trygghet hos barn og unngå/redusere bruk av tvang, særlig i forhold til smertefulle/ubehagelige prosedyrer, undersøkelser og behandling
 • kan identifisere og belyse komplikasjoner, infeksjoner, traumatiske opplevelser og utviklingsskader som følge av undersøkelser, behandling og sykehusopphold
 • kan analysere og anvende relevant kunnskap for å tilpasse smittevern i behandlingen av syke barn
 • kan anvende barnesykepleiefaget med respekt for barnets autonomi, integritet og verdighet
 • kan drøfte kommunikasjon og samhandling med utgangspunkt i barnets alder og utviklingstrinn, barnets/omsorgspersonenes/søskens opplevelser og situasjonen
 • kan anvende relevante metoder for å hjelpe barn og deres familie til å håndtere situasjonen ved langvarig sykdom, funksjonsnedsettelse eller palliative forløp
 • kan anvende relevant kunnskap for å administrere legemidler til barn og ikke-medikamentell smertelindring
 • kan anvende kunnskap om barns måter å uttrykke symptomer, smerter og angst på, for å kartlegge, vurdere, forebygge, behandle og lindre barnets smerte og ubehag
 • kan drøfte selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder:
  • planlegger og iverksetter tiltak i prioritert rekkefølge på bakgrunn av barn og omsorgspersoners behov og ressurser
  • bedømmer akutte situasjoner og iverksette tiltak som bidrar til å opprette/gjenopprette livsviktige funksjoner
  • handler kompetent i akutte og problematiske situasjoner
  • reduserer barn og foreldrenes stress, smerte og ubehag i forbindelse med barns akutt og/eller kritisk sykdom og medisinske behandling
  • ivaretar det friske i barnet og fremme mestring, vekst og utviklingsmuligheter
  • ivaretar barn og omsorgspersoner når behandling ikke fører frem
  • bruker relevante metoder og kunnskaper innen habilitering og rehabilitering ved omsorg, pleie og behandling av barn med langvarig sykdom og/eller funksjonsnedsettelse
  • evaluerer og kvalitetssikre eget arbeid
  • anvender avansert medisinsk utstyr, med fokus på barnets sikkerhet
  • samarbeider med og benytter omsorgspersonenes kompetanse i barnesykepleien, avhengig av deres ønsker og ressurser og barnet tilstand
  • iverksetter trygghetsskapende tiltak
  • anvender pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til barn og omsorgspersoner fra ulike kulturer, og til egen faggruppe og andre i helseteamet
  • sikrer kontinuitet i behandlingen av barn ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
 • identifiserer tegn og symptomer på omsorgssvikt og barnemishandling og kan iverksette nødvendige tiltak
 • argumenterer og forholder seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan anvender relevante metoder for å selvstendig vurdere familiens behov og iverksette tiltak i forbindelse med barnets sykdomsforløp

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle handlingskompetanse i barnesykepleie
 • kan analysere og drøfte faglige og etiske problemstillinger innen barnesykepleie (eller: akutt og kritisk syke barn) med utgangspunkt i fag, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan lede i kritisk i valgsituasjoner og utføre barnesykepleie i samsvar med etiske prinsipper og helselovgivningen
 • kan analysere teknologiens muligheter og begrensninger i barnesykepleie
 • kan vurdere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor barnesykepleie, både med spesialister og til allmenheten
 • kan analysere og vurdere tilgjengelige ressurser og prioritere tiltak for å optimalisere kvaliteten i pasientbehandlingen
 • kan bidra i et flerfaglig og tverrfaglig samarbeid om pasientbehandlingen i samsvar med egen kompetanse, etiske prinsipper og helselovgivningen
 • kan delta i kommunikasjon og samhandling med egen faggruppe og i det tverrfaglige teamet   i behandlingen av akutt og kritisk syke og skadde barn i alle aldre
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nytte og betydning av nytenkning og innovasjon
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis
 • kan vurdere relevant kunnskap for å kommunisere og samhandle i det tverrfaglige teamet i behandlingen av det akutt og/eller kritisk syke barnet
 • kan anvende relevante kunnskaper og har kompetanse som kan fremme holdninger og danne grunnlag for likeverdige helse- og omsorgstjenester for målgruppen i samfunnet
 • kan implementere sine kunnskaper og ferdigheter for å forebygge og identifisere komplikasjoner og senskader gjennom pleie, omsorg og behandling av barn:
  • kommunisere og samhandle med respekt for det syke barnet og familiens integritet, ressurser og opplevelser uavhengig av sosial status, kultur og etnisk bakgrunn
  • identifisere etiske problemstillinger relatert til sosiale vilkår, psykisk helse og psykiske lidelser hos barn og unge

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledede praksisstudier, selvstudier, simulering og refleksjonsgrupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

 • Studentens konkretisering av læringsutbyttet for emnet.
 • Selvevaluering og utfylt vurderingsskjema leveres til midtveis- og sluttvurdering.
 • Undervisning/veiledning til barn og deres omsorgspersoner.
 • Undervisning/veiledning til medstudenter og/eller annet helsepersonell.
 • Deltakelse i refleksjonsgrupper.

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, vurderingskriterier, studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves 90 % tilstedeværelse. For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av representant fra praksisstedet og praksislærer fra universitetet. Endelig vedtak om Bestått-Ikke bestått fattes av universitetet. 

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlappende med BARNPRA3/MBARNBPRA3.