EPN

MASBAPRA20 Praksisstudier i barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Studies in Paediatric Nursing, Level 2
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i barnesykepleie
Omfang
25 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal sikres tilstrekkelig variert erfaring med ulike problemstillinger innen behandling av akutt og kritisk syke og skadde premature, nyfødte, barn og ungdom. Ferdighetstrening og simulering skal komme i tillegg til praksisstudiene.

Praksisstudier gjennomføres ved avdelinger som tilbyr intensivbehandling til premature- og nyfødte barn og barn i alderen 0-18 år, kirurgisk barneavdeling/barneovervåkning, medisinsk barneavdeling/barneovervåkning, postoperativ avdeling eller poliklinikker.

Studenten skal fortsatt ha hovedfokus på akutt og/eller kritisk syke barns behov i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag i et høyteknologisk miljø. Studenten skal integrere sin medisinske kunnskap og sin forståelse for barn og omsorgspersoners opplevelser, problemer og behov i situasjonen. Studenten skal i tillegg utvikle sin kompetanse i å forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag. Barnesykepleierens pedagogiske funksjon og dokumentasjon vil også være i fokus.

Det forventes at studenten viser klar faglig fremgang, tar ansvar og i økende grad viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av barnesykepleie.

Forkunnskapskrav

MASBAPRA10, Praksisstudier i barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 1 må være bestått for å kunne påbegynne dette emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan drøfte barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling
 • kan kritisk vurdere barns grunnleggende behov og hvordan komplikasjoner og utviklingsskader kan forebygges
 • kan analysere sykdommer hos barn, behandling av disse og eventuelt komplikasjoner knyttet til dette
 • kan tolke barns måter å uttrykke symptomer, smerter og angst på
 • kan drøfte hvordan opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet
 • kan tolke og vurdere barns opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt, kritisk eller kronisk sykdom, i et flerkulturelt perspektiv
 • kan drøfte barnets psykososiale og eksistensielle behov ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • kan drøfte teori om mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • kan drøfte familiefokusert omsorg
 • kan kritisk vurdere og tolke foreldre og søskens opplevelser, reaksjoner og behov når barn er akutt, kritisk eller kronisk syke, i et flerkulturelt perspektiv
 • kan kritisk vurdere bekymring om omsorgssvikt eller barnemishandling

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori og metoder innenfor barnesykepleie
 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori om pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et barne- og flerkulturelt perspektiv
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori om mestring og mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori om pårørendes og etterlattes opplevelser og behov
 • kan analysere barnets generelle og spesielle behov, ressurser og problemer
 • kan evaluere komplikasjoner, infeksjoner, traumatiske opplevelser og utviklingsskader som følge av undersøkelser, behandling og sykehusopphold
 • kan anvende barnesykepleiefaget med respekt for barnets autonomi, integritet og verdighet
 • kan identifisere med utgangspunkt i barnets alder og utviklingstrinn, barnets /omsorgspersonenes/søskens opplevelser og situasjonen
 • kan anvende og tolke barns måter å uttrykke symptomer, smerter og angst på, for å kartlegge, vurdere, forebygge, behandle og lindre barnets smerte og ubehag
 • kan, med noe veiledning, anvende praktiske og teoretisk problemløsning relatert til barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder:
  • planlegger og iverksetter tiltak i prioritert rekkefølge på bakgrunn av barn og foreldres behov og ressurser
  • bedømmer akutte situasjoner og iverksette tiltak som bidrar til å opprette/gjenopprette livsviktige funksjoner
  • ivaretar det friske i barnet, fremme mestring og opprettholde håp, livskvalitet og mening
  • evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid
  • anvender avansert medisinsk utstyr, med fokus på barnets sikkerhet
  • samarbeider med og benytter omsorgspersonenes kompetanse i barnesykepleien, avhengig av deres ønsker og ressurser og barnets tilstand
  • iverksetter trygghetsskapende tiltak
  • informerer, veileder og underviser barn og omsorgspersoner fra ulike kulturer
  • reflekterer kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
  • sikrer kontinuitet i behandlingen av barn ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
  • identifiserer på omsorgssvikt og barnemishandling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan, med noe veiledning, analysere relevante etiske problemstillinger innen barnesykepleie med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan analysere relevante etiske problemstillinger i tilknytning til ivaretakelse av den akutt og/eller kritisk syke eller døende barnets psykososiale behov
 • kan, med noe veiledning, beslutte i kritisk i valgsituasjoner og utføre barnesykepleie i samsvar med etiske prinsipper og helselovgivningen
 • kan bidra i et flerfaglig og tverrfaglig samarbeid om pasientbehandlingen i samsvar med egen kompetanse, etiske prinsipper og helselovgivningen
 • kan delta i veiledning og vise evne til å reflektere over egne handlinger

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledede praksisstudier, selvstudier, simulering og refleksjonsgrupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

 • Studentens konkretisering av læringsutbyttet for emnet.
 • Selvevaluering og utfylt vurderingsskjema leveres til midtveis- og sluttvurdering.
 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter:
  • Simulering
  • Refleksjonsgrupper

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, vurderingskriterier og studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves 90 % tilstedeværelse. For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av representant fra praksisstedet og praksislærer fra universitetet. Endelig vedtak om Bestått-Ikke bestått fattes av universitetet. 

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlappende med BARNPRA1/MBANPRA1 og 20 studiepoeng overlappende med BARNPRA2/MBARNPRA2.

10 studiepoeng overlappende med BARNPRA10/MBARNPRA10 og 15 studiepoeng overlappende med BARNPRA20/MBARNPRA20.