EPN

MASBA5000 Neonatologi, pediatri og barnekirurgi  Emneplan

Engelsk emnenavn
Paediatrics, Neonatology and Paediatric Surgery
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i barnesykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Barnesykepleier har etselvstendig ansvar for egen yrkesutøvelse i tillegg til delegerte medisinske oppgaver og tverrfaglig samarbeid. For å kunne utføre delegerte medisinske oppgaver og iverksette barnesykepleietiltak må studenten tilegne seg spesialisert kunnskap om patofysiologi, svikt i vitale funksjoner og intensivbehandling ved ulike medisinske og kirurgiske tilstander hos premature, nyfødte, barn og unge, samt relevant kunnskap om anestesi knyttet til dette. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne observere og tolke sykdomstegn hos barn, iverksette sykepleietiltak og delta i, gjennomføre og overvåke avansert medisinsk behandling av barn.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

MASY400 Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap 10 stp., og MASBAPRA20 Praksisstudier i barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 2, 25 stp., må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen i dette emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan drøfte de hyppigst forekommende medisinske og kirurgiske sykdommer og tilstander hos barn

 • kan analysere hvordan barnemedisinske sykdomstilstander starter, utvikles, observeres og behandles

 • kan drøfte nyfødtmedisinsk (neonatologi), pediatrisk, barnekirurgisk, nevrokirurgisk, ungdomsmedisinsk og intensivmedisinsk behandling av barn

 • kan drøfte kunnskaper om farmakologi, spesielt farmakokinetikk og farmakodynamikk i medikamentell behandlingen av nyfødte og store barn

 • kan gjøre rede for anestesiformer og ettervirkninger

 • kan kritisk vurdere smerte- og kvalmebehandling av barn

 • kan kritisk vurdere faktorer og sykdom som påvirker barns psykiske helse

 • kan kritisk vurdere prinsipper for bruk av medisinsk utstyr som brukes i barnekirurgisk, nyfødtmedisinsk, barnemedisinsk og intensivmedisinsk behandling av barn

 • kan kritisk vurdere funksjon, kontroll, bruk og vedlikehold av avansert medisinsk teknisk utstyr

 • kan drøfte fysiologiske og patofysiologiske prosesser, sykdom og sykdomslære hos foster, premature, nyfødte, barn og ungdom

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teori og metoder innenfor barnemedisin, barnekirurgi, nevrokirurgi, anestesiologi og medikamentell behandling av barn kritisk

 • kan vurdere teoretisk problemløsing relatert til forordnet medisinsk behandling av barn

 • kan anvende teori og metoder til akutt og eller kritisk syke barn og unge

 • kan analysere og vurdere patofysiologi og svikt i vitale funksjoner som grunnlag for å observere og tolke sykdomstegn hos barn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide kunnskapsbasert og formidle relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen neonatologi, pediatri og barnekirurgi

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 6 timer.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av 2 sensorer, hvorav 1 sensor må være ekstern.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlappende med BARN6000/MBARN5000.