EPN

MANESPRA10 Praksisstudier i anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Studies in Nurse Anaesthesia, Level 1
Studieprogram
Masterstudium i anestesisykepleie
Omfang
20 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal gjennomføre veiledede praksisstudier. Studiene organiseres slik at studenten har hovedfokus på anestesi til pasienter klassifisert i ASA-gruppe 1 og 2 (fysisk klassifiseringssystem). Det forventes at studenten viser faglig progresjon, tar ansvar og i økende grad gjør selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleie.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan de vanligste anestesimetoder og anestesimidler virker og benyttes
 • har kunnskap om de vanligste komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og anestesi
 • har inngående kunnskap om anestesiapparatet og det vanligste medisinske utstyret som brukes i behandlingen

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor avgrensede områder relatert til anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder:
  • kan anvende anestesiapparatet og det vanlige medisinske utstyret som brukes i behandlingen, bevisst og forsvarlig
  • kan, under veileding, overvåke pasienter i regional anestesi og dyp sedasjon
  • kan forebygge leieskader og andre komplikasjoner som følge av undersøkelser og behandling under veiledning
  • kan observere, vurdere og identifisere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende
  • kan innhente/finne, vurdere og under veiledning anvende informasjon om pasientens tilstand fra skriftlige og elektroniske kilder
  • kan sikre kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
  • kan forebygge stress og angst hos pasienten ved hjelp av kommunikasjon, informasjon og tilrettelegging av et trygt og støttende miljø ved kirurgisk behandling og undersøkelser
  • kan anvende kunnskap om observasjoner og kliniske vurderinger under anestesi
  • kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle i samsvar med egen kompetanse, etiske prinsipper og helselovgivningen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan, under veiledning, analysere etiske problemstillinger med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan, under veiledning, analysere teknologiens muligheter og begrensninger
 • kan ta imot veiledning og viser evne til å reflektere over egne handlinger

Innhold

 • Innledning, vedlikehold og avslutning av anestesi
 • Forebygging av pre-, per- og postanestetiske komplikasjoner
 • Teknikk for og utstyr til å opprettholde frie luftveier
 • Anestesiapparatet, aktuelt medisinsk utstyr
 • Administrering av medisinske gasser, elektromedisinsk og gassteknisk utstyr
 • Dokumentasjon av anestesisykepleie

Arbeids- og undervisningsformer

Simulering og praksisstudier med veiledning. Forelesninger. Gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

 • Studentens konkretisering av læringsutbyttet for emnet
 • Test i legemiddelregning
 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter  
  • Simulering
  • Gruppearbeid

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, studentens konkretisering av  læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden.

Det er obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudier. For at et praksisemne skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90 % av den planlagte tiden i hvert praksisemneemne. Fravær utover 10 % må tas igjen etter avtale med faglærer og praksisstedet. Fravær utover 20 % medfører at praksisemnet vurderes til ikke bestått. Ved ikke bestått skal hele praksisperioden tas om igjen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra universitetet. Endelig vedtak om bestått-ikke bestått fattes av universitetet.

Emneoverlapp

ANESTPRA10 og MANESPRA10 er 100% overlappende. Faglig innhold er overlappende med ANESTPRA1 og MANESPRA1