EPN

MAMUS4200 Fysioterapi for muskelskjelettskader, sykdommer og plager - del 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Physical Therapy for Musculoskeletal Conditions - Part 2
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Dette emnet bygger på emne MAMUS4100. I dette emnet vil kunnskapsgrunnlaget for diagnostisering, forekomst, risikofaktorer, mekanismer, forløp og behandling for de vanligste former for muskelskjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP) presenteres. Emnet innebærer en fordypning av eksisterende kunnskapsgrunnlag for undersøkelse, behandling og forebyggende tiltak for de vanligste MUSSP. Temaene vil presenteres for hele livsløpsperspektivet.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført emne MAMUS4100.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap og ha autorisasjon som fysioterapeut.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

  • vurdere kunnskap om funksjon, symptomer og helserelatert livskvalitet innen de mest vanlige MUSSP  

Ferdigheter

Studenten kan

  • anvende og kritisk reflektere over kunnskap om diagnostisering, forekomst, risikofaktorer, mekanismer og forløp i møte med pasienter med de vanligste MUSSP
  • anvende og kritisk reflektere over bruk av retningslinjer for behandling av de mest vanlige MUSSP i klinisk praksis
  • analysere og drøfte resultater fra kartlegginger og undersøkelser av barn/voksne/eldre personer med de mest vanlige MUSSP

Generell kompetanse

Studenten kan

  • implementere oppdatert kunnskap om diagnostisering, undersøkelse og behandling/forebygging ved de vanligste MUSSP
  • formidle oppdatert fagkunnskap til samarbeidspartnere og befolkningen

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Undervisningen organiseres i 2 samlinger à 5 dager. Arbeidsformene består av forelesninger, omvendt undervisning ('flipped classroom'), seminarer, presentasjoner, gruppearbeid og selvstudier. Presentasjoner på seminarer er viktige for å understøtte læringsprosessen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

  • muntlig presentasjon av en gruppeoppgave og gi tilbakemelding til en annen gruppe av varighet inntil 25 minutter
  • individuell muntlig presentasjon av en oppgave og gi tilbakemelding til en medstudent av varighet inntil 15 minutter

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over to uker. Omfang: 2500 ord (+/- 10 %).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer vurderer hver besvarelse. Minimum 20 % av besvarelsene vurderes av ekstern sensor. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode. 

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med MAFYS4000 Kunnskapsgrunnlag og praksis i fysioterapi, 20 stp.