EPN

MAKRE4100 Sykepleie og behandling til pasienter med kreft Emneplan

Engelsk emnenavn
Nursing and Treatment for Patients with Cancer
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i kreftsykepleie / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Formålet med dette emnet er at studentene får inngående kunnskaper om prinsippene for behandling av kreft samt å yte faglig forsvarlig sykepleie til kreftpasienter under behandlingen. Emnet gir et bredt teoretisk grunnlag om hva kreft er, hvordan sykdommen utvikles og ulike behandlingsformer. Sentralt for emnet er hvilke konsekvenser behandlingen får for pasienten og pårørende og hvordan kreftsykepleier bør tilnærme seg pasienten. Utover dette inneholder emnet drøftelser av hvordan kreftsykepleier må basere yrkesutøvelsen på pasientens og pårørendes ressurser og opplevelse av sykdom og behandling. Videre inneholder emnet teoretisk grunnlag for kommunikasjon med pasienten og dens pårørende.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap og ha autorisasjon som sykepleier.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kreftsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har avansert og spesifikk kunnskap om utvikling av kreftsykdommer, deres patofysiologi og diagnostikk
 • kan gjøre rede for behandlingsprinsipper, herunder kirurgi, medikamentell kreftbehandling og strålebehandling i tråd med kunnskapsutviklingen
 • kan selvstendig beskrive farmakologisk behandling relevant for pasienter med kreftsykdom, inkludert smertebehandling
 • kan gjøre rede for mikrobiologi, smitterisiko, sepsisutvikling, antibiotika-bruk og smittevern relevant for kreftsykepleie
 • har avansert og spesifikk kunnskap om bivirkninger og konsekvenser av kreftsykdom og behandling, inkludert seneffekter
 • kan drøfte hvordan konsekvenser av kreftsykdom og behandling kan forebygges, lindres og håndteres
 • kan gjøre rede for psykiske reaksjoner, åndelige, kulturelle og eksistensielle behov og reaksjoner relatert til kreftsykdom hos pasient og pårørende
 • kan beskrive hvordan alder, psykisk helse, multimorbiditet og ernæringstilstand påvirker helse, kreftsykdom, valg av behandling og utøvelse av kreftsykepleie 
 • kan vurdere krise, tap og sorg hos pasienter og pårørende relatert til kreftsykdom
 • kan selvstendig beskrive prinsipper innen kommunikasjon med pasienter og deres pårørende
 • kan gjøre rede for person- og familiesentrert kreftsykepleie, herunder pasienter med kreft og pårørendes reaksjoner og behov i pasientforløpet på tvers av alder, kjønn og sosioøkonomisk bakgrunn
 • kan drøfte hvordan utøvelse av kreftsykepleie til pasienter og pårørende med forskjellige språk og ulik kulturell bakgrunn påvirker helse, kreftsykdom og valg av behandling
 • kan gjøre rede for kommunikasjon med barn og ungdom og deres særskilte behov og rettigheter, herunder kunnskap om urbefolkningens rettigheter

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere, vurdere og håndtere komplekse og kritiske situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk 
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter om smittevern for å vurdere behov, iverksette og lede smittevernstiltak der kreftsykepleie utøves 
 • kan anvende sine kunnskaper om hvordan diagnose og behandling kan påvirke helse, inkludert seksuell helse

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid, seminar og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Skriftlig oppgave med muntlig fremlegg. Gruppe på inntil 4 studenter. Omfang: inntil 2000 ord

Studentene får skriftlig tilbakemelding på besvarelsen fra faglærer og muntlig tilbakemelding fra medstudenter og faglærer på fremlegg.

Vurdering og eksamen

Skriftlig eksamen under tilsyn, i form av flervalgsoppgave, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor kontrollerer oppgavesettet, den interne sensoren kontrollerer besvarelsene.  

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med KREFT6100.