EPN

MAERN4200 Klinisk ernæring Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Nutrition
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ernæringskompetanse for helsepersonell
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet omfatter klinisk ernæring i helsetjenesten. Studenten lærer hvordan man kan ta kostanamnese og sette sammen en god kostholdsplan for ulike bruker og pasientgrupper. I denne sammenheng blir ulike typer spesialkost og næringstilskudd diskutert. Studenten får også innføring i regler og lovverk rundt praktisk ernæringsarbeid, inkludert ulike faggruppers rolle innen dette arbeidet

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført MAERN4100 Energi og næringsstoffer.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ernæringskompetanse for helsepersonell.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter: 

Kunnskap  

Studenten 

  • kan gjøre rede for og diskutere hvordan sentrale ernæringsutfordringer behandles med kost i utvalgte bruker- og pasientgrupper      
  • kan vurdere behovet for, og sammenlikne, ulike typer spesialkost og næringstilskudd 
  • kan gjøre rede for hvordan virkning av enkelte medikamenter kan påvirke ernæringsstatus, og omvendt 

Ferdigheter  

Studenten 

  • kan ta en kostanamnese og vurdere ernæringsstatus  
  • kan gi tilpassede kostråd for ulike grupper

Generell kompetanse  

Studenten 

  • kan gjøre rede for og diskutere etiske aspekter rundt kostbehandling ved sykdom
  • har rolleforståelse i tverrfaglig praktisk ernæringsarbeid og kan samarbeide med klinisk ernæringsfysiolog og annet helsepersonell

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet inkluderer synkrone hybride webseminarer, i tillegg til asynkron selvstudium. Undervisnings- og læringsformene vil omfatte studentaktive arbeidsformer, og en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid, samt reelle casebaserte lærings- og digitale læringsverktøy. Det forventes at studenten tar ansvar for å være oppdatert på aktiviteter og faglig innhold i læringsplattformen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

  • Sette sammen et kosthold til selvvalgt gruppe - omfang 1000 ord ( +/- 10%)
  • Flervalgsoppgave, minimum 80% riktig svar innen en gitt tidsfrist

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, (flervalgsoppgaver og fritekstsvar). Varighet 1 (en) time.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne og én ekstern sensor kvalitetssikres eksamensoppgavene. Hver eksamensoppgave vurderes av en intern sensor.

Emneoverlapp

-