EPN

MAERN4100 Energi og næringsstoffer Emneplan

Engelsk emnenavn
Energy and Nutrients
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ernæringskompetanse for helsepersonell / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

I dette emnet lærer studenten om omsetning av energi og næringsstoffer. Emnet tar for seg kilder og funksjon av viktige makro- og mikronæringsstoffer. Videre vektlegges grunnlaget for anbefalinger for inntak av næringsstoffer, samt matvaregrupper og deres innhold av næringsstoffer. I emnet inngår også beregning av innhold av næringsstoff i et eksempelkosthold ved hjelp av hensiktsmessig verktøy.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på humanbiologi tilsvarende det man får på bachelor i helsefaglige utdannelser.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap og ha autorisasjon som helsepersonell.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter: 

Kunnskap   Studenten 

  • kan drøfte energiomsetningen og reguleringsmekanismer for denne
  • kan forklare funksjon, omsetning av og behov for makro- og mikronæringsstoffer  
  • kan drøfte vanlige ernæringsutfordringer i forskjellige grupper i befolkningen
  • kan drøfte fordeler og ulemper ved metoder som benyttes innen kostforskning

Ferdigheter 

Studenten 

  • kan vurdere næringsinnhold i matvarer og sammenligne ulike matvaregruppers bidrag til det totale kostholdet
  • kan beregne og vurdere innholdet av næringsstoffer og energi i forhold til behov ved hjelp av egnet verktøy  

Generell kompetanse

  • kan vurdere og presentere problemstillinger, resonnementer og konklusjoner knyttet til omsetning av energi og næringsstoffer

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil i hovedsak gjennomføres nettbasert, med unntak av en dags samling på campus i starten av emnet. Den nettbaserte undervisningen tilbys som presentasjoner, seminarer og veiledning. Emnet legger vekt på varierte studentaktive læringsformer, som foregår både individuelt og i grupper. Det forventes at studenten tar ansvar for å være oppdatert på aktiviteter og faglig innhold i læringsplattformen. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

  • Flervalgsoppgave, minimum 80 prosent riktig svar innen en gitt tidsfrist

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 48 timer, i form av en kasusoppgave; skriftlig rapport etter oppgitt mal. Omfang: 2000 ord +/- 10 %.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor vurderer hver besvarelse.

Emneoverlapp

-