EPN

MAELD4200 Fysioterapi for eldre personer med redusert funksjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Physiotherapy for Elderly People with a Disability
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Eldre med store fysiske og/eller kognitive problemer utgjør hovedgruppen innen institusjonshelsetjenesten. Hovedfokus er på utredning, behandling, helsebevarende og rehabiliterende virksomhet. Emnet tar utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver og det legges vekt på kritisk analyse og vurdering av eksisterende kunnskapsgrunnlag for undersøkelse, behandling, rehabilitering og forebyggende tiltak. Emnet omhandler også prinsipper for utviklings- og kvalitetsforbedringsarbeid/forskning knyttet til fysioterapipraksis.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført emne MAELD4100 Fysioterapi for hjemmeboende eldre personer.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap og ha autorisasjon som fysioterapeut.

Det forutsettes at studenten har/eller skaffer seg tilgang til fysioterapifaglig arbeid med eldre personer ved gjennomføring av emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten kan

 • kritisk analysere teorier, prinsipper og begreper for kunnskapsbasert praksis i forhold til eldre personer med funksjonsnedsettelse
 • analysere egen profesjonsrolle og funksjon innen behandling og rehabilitering av eldre personer med funksjonsnedsettelse

Ferdigheter 

Studenten kan

 • vurdere kroppslig funksjon, aktivitet og deltakelse hos eldre personer som bor i institusjon
 • prioritere, planlegge, gjennomføre og evaluere ulike intervensjoner for eldre personer med funksjonsnedsettelse
 • analysere faglige og profesjonelle spørsmål knyttet til kunnskapsbasert praksis
 • integrere kunnskap fra forskning med klinisk erfaring og pasientens erfaring og preferanser
 • kritisk analysere utfordringer og barrierer ved implementering av evidensbaserte intervensjoner i klinisk praksis

Generell kompetanse  

Studenten kan

 • bidra til faglig utvikling innenfor fysioterapi for eldre personer
 • analysere faglige, profesjonelle og etiske problemstillinger knyttet til kunnskapsbasert praksis i fysioterapi for eldre personer
 • kommunisere om fagspesifikke problemstillinger knyttet til fysioterapi for eldre personer til kollegaer, pasienter og pårørende 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, seminarer, selvstudier, arbeidsoppgaver og veiledning. Undervisning gjennomføres samlingsbasert med 2 samlinger hver på 5 dager, hvorav 1 dag settes av til selvstudier med veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 % tilstedeværelse på seminarer hvor studentene presenterer arbeidsoppgaver, samt på gruppeveiledning.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen, i form av et gitt tema som utarbeides i løpet av emneperioden. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %).

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til F (ikke bestått) har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer vurderer hver besvarelse. Minimum 20 % av besvarelsene vurderes av ekstern sensor. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode. 

Emneoverlapp

Emnet har 10 stp. overlapp med FYSEL6010 fysioterapi for eldre personer - kunnskapsgrunnlag og praksis 1, 20 stp - tema tiltak og behandling