EPN

MABU4100 Fysioterapi for barn og unge - del 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Physiotherapy for Children and Adolescents - Part 1
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i empowerment og helsefremmende arbeid / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i kreftsykepleie / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykisk helsearbeid / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ernæringskompetanse for helsepersonell
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Formålet med emnet er å gjøre studentene i stand til å kunne beskrive og vurdere teoretisk og forskningsbasert kunnskap som grunnlag for å forstå barns bevegelsesutvikling og motoriske læring. Emnet gir et bredt teoretisk grunnlag for kritisk refleksjon over bruk av kartleggingsinstrumenter og utredning innen behandling og habilitering, helsefremmende og forebyggende arbeid. Barn, unge og familiens involvering i kartlegging- og målsettingsarbeid er sentralt.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap og ha autorisasjon som fysioterapeut.

Det forutsettes at studenten har/eller skaffer seg tilgang til fysioterapifaglig arbeid med barn/unge under studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 Kunnskap 

Studenten kan

  • gjøre rede for sentrale teoretiske perspektiver om barn og unges bevegelsesutvikling og motoriske læring
  • vurdere og analysere typisk og atypisk bevegelsesutvikling
  • gjøre rede for valg og bruk av kartleggingsinstrumenter som grunnlag for å beskrive motorisk funksjon og identifisere funksjonsvansker
  • gjøre rede for hva som danner basis for målsettingsarbeidet i fysioterapi

Ferdigheter 

Studenten kan

  • anvende relevante teorier i analyse av barn og unges bevegelse, aktivitet og deltakelse
  • anvende og kritisk reflektere over bruk av kartleggingsinstrumenter i klinisk praksis og forskning
  • integrere teori, forskning, erfaringsbasert kunnskap, brukerperspektivet og prinsipper i familiesentrerte tjenester i kartlegging av barns utvikling, funksjon og livssituasjon

Generell kompetanse  

Studenten kan

  • analysere og kritisk reflektere over hvordan ulike forståelser av barn og barndom får konsekvenser for fysioterapeuters arbeid  
  • vurdere og kritisk reflektere over kunnskapsgrunnlaget for ulike tiltak og intervensjoner i fysioterapipraksis
  • identifisere og analysere faglige og etiske dilemmaer i utredning og kartleggingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Undervisningen er samlingsbasert med 2 ukesamlinger med 4 dager undervisning og en studiedag pr uke. Det er 4-6 uker mellom hver samling. På samlingene veksles det mellom forelesninger og studentaktive læringsformer i form av seminarer, gruppearbeid og presentasjoner. Utover den samlingsbaserte undervisningen inngår selvstudier og arbeid med eksamensoppgaven. Studentene har i løpet av studiet tilbud om å levere inn et utkast til eksamensbesvarelsen (ca. 1000 ord). Det vil bli gitt muntlig tilbakemelding på innleverte utkast fra lærer og medstudenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen arbeidskrav i emnet.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen, i form av selvvalgt tema som utarbeides i løpet av emneperioden. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %).

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til F (ikke bestått) har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer vurdere hver besvarelse. Minimum 20 % av besvarelsene vurderes av ekstern sensor. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emnet har 10 stp. overlapp med FYSBA6010 Fysioterapi for barn - kunnskapsgrunnlag og praksis 1, 20 stp, - tema kartlegging