EPN

MAART5200 Profesjonell identitet og utvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional Identity and Development
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kontinuerlig søkelys på faglig utvikling og refleksjonsevner er avgjørende for å sikre kunstterapeutens faglige identitet. Det sikrer de etiske og kvalitative sidene ved praksis da den terapeutiske relasjonen er en av hovedfaktorene i kunstterapeutisk arbeidsallianse. Dette emnet setter søkelys på å utvikle studentens selvreflekterende ferdigheter ved bruk av kunstbaserte metoder. Ulike former for medier, som digitale verktøy, kan brukes i tillegg til tradisjonelle kunstmaterialer og -metoder.

Emnet har som formål å fremme faglig refleksjon og diskusjon av hele den tre år lange studieprosessen. Målet er å integrere oppnådd kunnskap, teoretiske perspektiver, praksiserfaringer og kunstterapiferdigheter som utgjør studentenes faglige identitet og som kan ha betydning for fremtidig praksis. Studentene vil utvikle sine unike profesjonelle sider som gjør dem i stand til å påvirke gjeldende utdanning-, sosial- eller helsetjenester og samhandle innovativt med tverrfaglige miljøer.

Anbefalte forkunnskaper

Emnene MAART4100 Introduksjon til metoder og etikk for kunstterapi, MAART4200 Kartleggings- og intervensjonsmetoder i kunstterapi, MAART4300 Kunstterapi i forebygging, behandling og rehabilitering, MAART4400 Emosjoner og relasjoner i kunstterapi og MAART4500 Evaluering i kunstterapi.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i estetiske fag deltid - studieretning kunstterapi.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan kritisk vurdere sider ved profesjonsidentitet og -utvikling basert på erfaringslæring, faglig refleksjon og tverrfaglig diskusjon
  • kan integrere teoretisk, praktisk og erfaringsbasert profesjonell kunnskap og skape en sammenhengende forståelse

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende kunstterapeutiske refleksjonsmetoder for å forbedre faglig utvikling og etisk vurdere problematiske praksissituasjoner
  • kan kritisk reflektere over ulike perspektiver i tverrfaglig praksis og finne kreative løsninger på faglige utfordringer
  • kan analysere og formidle kunstbasert kunnskap i flerfaglig kontekst på en profesjonell måte

Generell kompetanse

Studenten

  • kan integrere kunnskap, teoretiske perspektiver, praksiserfaringer og kunstterapiferdigheter i sin personlige profesjonelle identitet
  • kan bidra til innovativt samarbeid og kvalitetsutvikling av fremtidige tjenester
  • kan kommunisere profesjonelt og gjennomføre selvreflektert faglig utvikling

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet kombinerer samlinger og digital undervisning. Undervisnings- og læringsmetoder inkluderer forelesninger, workshops og ferdighetstrening i form av praktiske kunstterapeutiske oppgaver. Det inkluderer både workshops med personlig fokus og workshops med profesjonelt fokus.

Mellom samlingene skal studentene jobbe med et faglig utviklingsprosjekt som senere skal presenteres og diskuteres i gruppe. Resultatene av dette arbeidet skal presenteres til eksamen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

  • minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger
  • presentasjon av faglig kunstterapeutisk utvikling prosjekt i egnede medier for medstudenter og lærere

Arbeidskrav kan gjennomføres på engelsk eller et skandinavisk språk. Dersom undervisningen går på engelsk, må presentasjonen holdes på engelsk

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, fysisk oppmøte eller digital, som består av:

Presentasjon av resultater av den faglige utviklingsprosessen (ca. 10 min) og diskusjon med sensorene (ca.15 min)

Eksamensbesvarelsen kan gis på engelsk eller et skandinavisk språk.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor benyttes jevnlig.