EPN

M1KP2400 Fordypning i undervisning på idrettsfag Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialization in Teaching Sports Sciences
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

Formålet med emnet er å gi studentene grunnleggende kompetanse for å kunne undervise på utdanningsprogrammet idrettsfag på videregående nivå. Studentene skal gjennom arbeid med relevant faglitteratur og gjennom praktisk-metodiske aktiviteter, utvikle nødvendig kompetanse for å kunne undervise og veilede elever på idrettsfag i de obligatoriske programfagene.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon relevant for utvikling av idrettslig prestasjonsevne
 • har kunnskap om offentlige dokumenter og læreplaner for studieretningen idrettsfag
 • har kunnskap om idrettens verdier og normer, og sammenhengen mellom ulike former for idrettslig aktivitet og samfunnet omkring
 • har fagdidaktisk kunnskap for å tilrettelegge, lede og vurdere friluftslivsundervisning i ulike naturmiljø vinterstid

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere læreplanene i idrettsfag og anvende disse til å planlegge og gjennomføre undervisning innenfor programfagene på studieretningen
 • kan analysere bevegelse og faktorer knyttet til prestasjon ved bruk av relevante teorier og metoder for observasjon, analyse og vurdering, slik som elektroniske og digitale verktøy
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i vinterfriluftsliv

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap som grunnlag for å veilede og undervise på idrettsfag
 • kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som lærer i idrettsfag
 • kan reflektere kritisk over den gjensidige påvirkningen mellom idrett og samfunn

Innhold

Emnet skal gi studentene kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning innenfor de obligatoriske programfagene på idrettsfag. I emnet vil studentene blant annet arbeide med å analysere og vurdere ulike bevegelsesløsninger innenfor ulike idretter og aktiviteter. Kritisk tenkning gjennom arbeid med samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til idretten som samfunnsfenomen vektlegges.

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Det er krav om 80 % oppmøte i den praktisk-metodiske aktivitetslæren og i all studentaktiv undervisning.
 • Individuell semesteroppgave med veiledning. Omfang: 2700 ord +/- 10 %.
 • I tilknytning til praksis skal studenten utarbeide en ca. 10 minutters muntlig presentasjon til refleksjonsseminar som knytter praksiserfaringen til relevante tema i emnet.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen. Studenten trekker et tema 24 timer før muntlig eksamen starter som de vil bli stilt spørsmål om. I tillegg vil det bli stilt spørsmål om andre temaer fra emnet. Varighet ca. 20 minutter.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt i forberedelsesfasen. Ingen hjelpemidler tillatt på muntlig eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.