EPN

M1KP1300 Tverrfaglige temaer i skolen Emneplan

Engelsk emnenavn
Interdisciplinary Topics in School
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

Emnet gir studentene inngående kunnskap om de tverrfaglige temaene i overordnet del av læreplanverket; demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. Emnet setter søkelys på undervisning i disse temaene med kroppsøving som utgangspunkt. Kunnskap om de tverrfaglige temaene vil bli plukket opp i et samarbeid med Emne 4 Klasserommet ute, som går samme vårsemester. Slik vil de tverrfaglige temaene også knyttes til undervisning i friluftsliv, naturferdsel og uteskole. Emnet vil også belyse aspekter ved barn og unge i vanskelige livssituasjoner. I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i alternative bevegelsesformer og dans for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning relatert til de tverrfaglige temaene på skolen og i nærmiljøet rundt.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling, og hvordan en kan fremme kompetanse innenfor disse temaene ved bruk av varierte metoder, gjennom læringsarenaer på skolen og i nærmiljøet, samt som en global utfordring
 • har kunnskap om dans og alternative bevegelsesformer
 • har grunnleggende kunnskap om skolens ansvar i saker som omhandler mobbing, vold og seksuelle overgrep

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning der de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling er integrert
 • kan reflektere over hvordan helse utvikles i samspill mellom mennesker og omgivelser
 • kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper innen dans og alternative varierte bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving og idrettsfag
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan som utgangspunkt for undervisning i tverrfaglige temaer
 • kan i samarbeid med rette faginstanser og foreldre/foresatte iverksette tiltak mot mobbing og vold og for oppfølging av seksualiserte overgrep

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til kritisk refleksjon knyttet til demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling i en tverrfaglig sammenheng og som en global utfordring
 • kan reflektere over valg av og bruke digitale undervisningsmetoder
 • kan muntlig presentere et faglig forankret undervisningsopplegg
 • kan vurdere og gi noe mer videreutviklede faglig begrunnede tilbakemeldinger på medstudenters arbeid

Innhold

Emnet skal gi studentene kunnskap om de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. Studentene skal tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i varierte bevegelsesaktiviteter og dans for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning relatert til de tverrfaglige temaene.

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Det er krav om 80 % oppmøte i den praktisk-metodiske aktivitetslæren og i all studentaktiv undervisning.
 • Studentene skal i grupper på 3-4 planlegge en undervisningsøkt basert på "omvendt undervisning"-sekvens (flipped classroom) om et tverrfaglig tema med utgangspunkt i kroppsøving og idrettsfag. Opplegget består av en video på inntil 7 minutter og en plan for et fysisk møte på 30 minutter. Hver gruppe skal vurdere og gi faglige tilbakemeldinger på en annen gruppes planarbeid for den omvendte undervisningen.
 • I tilknytning til praksis skal studenten utarbeide en ca. 10 minutters muntlig presentasjon til refleksjonsseminar der praksisskolens rutiner og retningslinjer mot mobbing og vold, for oppfølging av grunngitt mistanke om seksuelle overgrep, samt hvordan samarbeid med relevante faginstanser blir redegjort for og diskutert

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen der studenten presenterer en omarbeidet versjon av undervisningsøkten fra arbeidskravet om omvendt undervisning. Omfang 8-10 minutter. Det vil bli stilt spørsmål til presentasjonen og andre tema innenfor emnet. Omfang: 15 minutter.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt til presentasjonen av undervisningsøkten.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.