EPN

M1GNA2200 Naturfag 1, emne 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Science Education 1, Part 2
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag / Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne M1GNA2100 Naturfag 1, emne 1.

Forkunnskapskrav

Se fagplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan en kan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk i barneskolen

 • har kunnskap om hvordan en kan drive begynneropplæring i naturfag

 • har kunnskap om hvordan en kan drive dialogisk, variert og utforskende undervisning med elever i barneskolen

 • har kunnskap om elevers hverdagsforestillinger i biologi, fysikk, geologi, kjemi og teknologi

 • har kunnskap om progresjon i elevers læring av naturfaglige fenomener

 • har kunnskap om partikkelmodellen og kan bruke den for å konkretisere oppbygging av ulike stoffer og for å forklare grunnleggende fysiske endringer i dagliglivet og naturen

 • har kunnskap om navnsetting, oppbygging og egenskaper til vanlige kjemiske stoffer, og kan bruke periodesystemet til å forklare dette

 • har grunnleggende kunnskap om kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå med fokus på syre- og base-, fellings- og redoksreaksjoner

 • har kunnskap om noen av menneskets organsystemer, pubertet, seksualitet og helse og hvordan en kan undervise temaene for de yngste elevene og elever i begynnende pubertet

 • har kunnskap om livsprosesser i celler og oppbygging av celler

 • har kunnskap om den biologiske systematikken, og hvordan grupper av organismer og arter er tilpasset norsk natur, samt hvorfor det er viktig med dette fokuset

 • har kunnskap om økologi og bærekraftig utvikling og hvordan en kan undervise temaene gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av varierte læringsarenaer inne og ute

 • har kunnskap om sentrale systemer som organsystemer, økosystemer, bergartssyklusen, solsystemet og systemet jord-sol-måne og hvordan de kan introduseres for elever i barneskolen ved å vise hvordan bestanddeler i hvert system henger sammen

 • har grunnleggende kunnskap om krefter og mekanikk, inkludert kinetisk og potensiell energi

 • har grunnleggende kunnskap om elektrisitet og magnetisme

 • har kunnskap om bølger, lyd og lys som fysiske fenomener og kan knytte dette til syn og hørsel

 • har kunnskap om ytre og indre geologiske prosesser på jorda og med fokus på vanlige norske mineraler og bergarter

 • har kunnskap om programmering og algoritmisk tenking og hvordan det kan brukes i naturfag

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre begynneropplæring i naturfag og tilrettelegge for overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på begynneropplæring, utforskende arbeidsmåter og integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter

 • kan gjennomføre aktiviteter, forsøk og målinger inne og ute med bruk av egnet utstyr, bearbeide og presentere måledata, samt vurdere nødvendige sikkerhetstiltak 

 • kan gjøre beregninger i temaer det er relevant

 • kan bruke, vurdere og utvikle relevante modeller til å forklare naturfaglige fenomener i biologi, fysikk, geologi og kjemi, og kan argumentere for bruk av ulike former for modeller for å støtte elevers læring

 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring

 • kan gjennomføre tverrfaglig undervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å fokusere på undring og utforskning

 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning

 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Emne 2 er delt i fire hovedtemaer:

 • Naturfagdidaktikk 1-2

 • Kropp og helse 1-2

 • Jorda 1

 • Kjemi 1-2

 • Fysikk 1-2

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Nærmere informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse er beskrevet i den innledende delen av fagplanen. Studenten kan i dette emnet omarbeide/gjøre arbeidskravet inntil tre ganger.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

 

Felles i temaene Fysikk 1-2, Kjemi 1-2, Jorda 1 og Kropp og helse 1-2:

 • Individuell praktisk prøve i laboratorieteknikker og praktisk arbeid (inntil 30 minutter)

 

I temaet Jorda 1-2:

 • Individuell test i arter og objekter (20 minutter)

 

I temaet Naturfagdidaktikk 1-2:

 • Lage en "omvendt undervisning"-sekvens (Flipped classroom) i tildelt tema i grupper på 2-3 studenter. Hver gruppe gir tilbakemelding til en annen gruppe.

 

 

Aktiviteter med obligatorisk deltakelse

Fordi det er svært vanskelig å tilegne seg kunnskaper om feltarbeid i naturen på egen hånd er det knyttet 100% deltakelse til feltkurset. Dersom studenten har gyldig fravær fra feltkurset, vil det bli tilrettelagt for ny gjennomføring.

 

I temaet Jorda 1-2:

 • Feltkurs med for- og etterarbeid i Oslo-området uten overnatting (omfang 3-4 dager)

Vurdering og eksamen

Eksamensform

Eksamen består av en 4-timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator - ikke programmerbar.

Formelhefte vil være tilgjengelig på eksamen.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.