EPN

M1GMU2200 Musikk 1, emne 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Music 1, Part 2
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne M1GMU2100 Musikk 1, emne 1.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet, læreplaner i faget og fagets læreplanhistorie

 • har forskningsbasert kunnskap om læring og estetiske og kreative læringsprosesser knyttet til begynneropplæring i musikk

 • har kunnskap om musikalsk barnekultur og barns musikalske utvikling, uttrykksformer, kreativitet, identitet og faktorer som virker inn pa¿ slik utvikling

 • har kunnskaper om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring

 • har kunnskap om analoge og digitale læringsressurser og læringsmateriell for musikkfaget og kan vurdere disse kritisk

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan synge og bruke stemmen pa¿ varierte ma¿ter, kan akkompagnere, og kan uttrykke seg musikalsk pa¿ ulike instrumenter

 • kan improvisere og komponere musikk med stemme, musikkinstrumenter og digitale verktøy

 • mestrer ulike innfallsvinkler til begynneropplæring og progresjon i musikkfaget og er fortrolig med grunnleggende ferdigheter og kompetanser i skolefaget musikk

 • kan lede prosesser i musisering, komponering og lytting for elever

 • kan planlegge, bruke og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer som bidrar til tilpasset musikkopplæring

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre helhetlige undervisningsforløp og reflektere over sammenhenger mellom ma¿l, innhold og vurderingsformer i musikkfaget

 • kan initiere faglig samarbeid og legge til rette for musikkfaglig læring i flerfaglige tema- og prosjektarbeider

 • har innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et samfunn preget av mangfold

 • kan stimulere elevenes evne og vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Innhold

Musikk I, emne 2 gir studentene opplæring i utøvende virksomhet, media og teknologi og innføring i skolefaget musikk, slik det er beskrevet for trinn 1-7 i gjeldende læreplan.

 

De fagdidaktiske delene av studiet er i særlig grad innrettet mot musikklærerens arbeid med elevers faglige læring på trinn 1-7. Undervisningsstoff og arbeidsmåter i studiet skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør dem fortrolige med musikalsk barnekultur. Som en forberedelse til FoU-oppgaven, og senere masteroppgaven, vil studentene i dette emnet begynne å arbeide med musikkdidaktiske fagtekster og akademisk skriving i musikkdidaktikk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Nærmere informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse er beskrevet i den innledende delen av fagplanen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emne 2 kan avlegges:

 • Individuell skriftlig oppgave i musikkdidaktikk. Omfang: 1800 ord (+/¿ 10 %) eksklusiv litteraturliste og eventuelle vedlegg. Nærmere beskrivelse og formelle krav til oppgaven vil bli gitt sammen med oppgaveteksten. Dette arbeidskravet skal gi studentene øvelse i akademisk skriving i musikkdidaktikk.

 • Det er i tillegg krav om at studenten må gjennomføre flerfaglige arbeidskrav for å få avlegge eksamen i emnet. Se programplanen for nærmere informasjon om arbeidskravene.

Vurdering og eksamen

Eksamenen består av to deleksamener. Eksamensdelene vurderes hver for seg med separate karakterer.

 

 • Deleksamen 1: Individuell undervisningspraktisk eksamen. Kandidaten skal ut fra gitte rammer utforme et 15 minutter langt undervisningsopplegg og gjennomføre det med en studentgruppe. Oppgaven gis 48 timer før eksamen.

 • Deleksamen 2: Individuell eksamen i spill på instrument 1. Studenten legger opp en repertoarliste på fem-sju stykker/sanger. På eksamen prøves studenten i minimum to stykker/sanger, hvorav ett/en er selvvalgt. Varighet: 5-10 minutter.

 

Ved gyldig fravær eller ikke bestått resultat, må kun den aktuelle eksamensdelen tas opp igjen. Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen. Deleksamen 1 vektes med 51 %, mens deleksamen 2 vektes med 49 % i samlet karakter for emnet.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.