EPN

M1GEN2200 Engelsk 1, emne 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
English 1, Module 2
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag / Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne M1GEN2100 Engelsk 1, emne 1.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om tilegnelse av ordforråd og om strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • har kunnskap om hvordan barn lærer språk, med fokus på begynneropplæring
 • har kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • har kunnskap om læreplanverket, nasjonale prøver, kartleggingsverktøy, og læremidler for engelskfaget
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på trinn 1-7

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig
 • kan oppdage lese- og skrivevansker og legge til rette for tilpasset opplæring
 • kan bruke underveisvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på trinn 1-7 ¿
 • kan reflektere over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse

Innhold

Engelsk 1 for trinn 1-7 omfatter engelskundervisning for hele barnetrinnet, hva som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres tidlige språkutvikling i engelsk. Emnet gir en innføring i engelskdidaktikk og strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå.

Engelsk språk og språklæring

 • Strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • Begynneropplæring
 • Grunnleggende ferdigheter med fokus på skriftlige, muntlige og digitale ferdigheter
 • Progresjon i engelsk og overgang til barnetrinnets siste del ¿
 • Vurdering for læring ¿
 • Lærerarbeid i det mangfoldige klasserommet
 • Undervisningsmetoder for tilpasset opplæring

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

Arbeidskravene er knyttet til studenters utvikling av egne ferdigheter i faget og til et bestemt antall tekster. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

 • Et arbeidskrav relatert til grunnleggende fonetikk (Del A) og grammatikk (Del B). Individuell oppgave med tekst på 900 ord +/- 10 % og lydfil på 3-5 minutter.
 • Et arbeidskrav relatert til analyse av elevtekst. Individuell oppgave: tekst som svar på 8-12 spørsmål. ¿

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Krav om deltakelse i undervisningen er beskrevet i den innledende delen av fagplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell seks timers skriftlig eksamen under tilsyn. Eksamensspråket er engelsk.

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved HiOA.

Opptakskrav

Se fagplanen.