EPN

LEUS6000 Juss for ledere Emneplan

Engelsk emnenavn
Legal Training for Leaders
Studieprogram
Juss for ledere
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

OsloMet-storbyuniversitetet har inngått en avtale med Utdanningsdirektoratet om samarbeid om et videreutdanningstilbud for styrere i barnehage, rektorer og andre ledere som jobber i grunnskolen eller videregående opplæring. Juss for ledere gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Emnet skal gi barnehage- og skoleledere kunnskaper og ferdigheter i å fortolke og håndheve lovverket i samspill med samarbeidende aktører i barnehage og skole for å kunne løse konkrete utfordringer og problemer. Samfunnsutviklingen har bidratt til at konflikter mellom aktører i samfunnet i økende grad blir løst gjennom at den ene parten går til rettsapparatet. Dette er en uheldig utvikling som i noen grad kan forebygges gjennom økt kompetanse hos ledere til å kunne håndtere saker på et tidlig stadium. 

Emnet baserer seg på rammeverket for Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 studiepoeng) og Nasjonal rektorutdanning (30 studiepoeng) og de krav og forventninger som stilles til styrere i barnehagen og rektorer. Det innbefatter samarbeid med barnehageeier og skoleeier. Fagområdet vektlegger fordypning i form av kunnskaper om hvordan ledere kan utnytte sitt handlingsrom og slik kunne etterleve barnehagens rammeplan og skolens læreplaner i praksis. Barnehage- og skoleledere er de aktørene som sammen med eier har størst ansvar for at barn og elever får oppfylt lovbestemte rettigheter. De må sammen bidra til profesjonelle skjønnsvurderinger, legge til rette for at personalet kan håndtere saker som omhandler barn, elever og foreldre og at leder sammen med eier videreutvikler gode rutiner og systemer for slike saker. Leder må sammen med personalet evaluere, dele og drøfte juridisk praksis, videreutvikle praksis og bygge gode rutiner for å møte de utfordringer som er nedfelt i lov- og avtaleverk sammen. Lederne i barnehage og skole må også gi de ansatte støtte og veiledning, følge opp kompetansebehov hos ansatte, legge til rette for kompetanseutvikling om barn og elevers rettigheter til hjelp og tilrettelegging, samt sørge for at ressursene brukes på best mulig måte

Juss for ledere er en videreutdanning på mastergradsnivå. Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i utdanningsledelse. Kandidater som ønsker at studiet skal kunne inngå som del av et slikt masterstudium, må søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskriterier som gjelder for det aktuelle masterstudiet (inkludert karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av gjennomført og bestått studium i juss for ledere. Det er opp til den enkelte institusjon å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • Inngående kunnskap om juridisk metode og saksbehandlingsregler
 • Avansert kunnskap om rettigheter og plikter i barnehage og skole for ledere og personale, samt barnehagers og skolers rettigheter og plikter overfor barn/elever og foreldre
 • Dybdeinnsikt i samarbeid med eier, foreldre, personale, tillitsvalgte, verneombud og tverrfaglige instanser lokalt og nasjonalt
 • Spesialisert kunnskap om lederes stillingsvern, personvern, varsling og konflikthåndtering i barnehage og skole

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Bruke barnekonvensjonen og mestre saksbehandlingsregler i avgjørelser som gjelder barn
 • Gjennomføre analyser av egen praksis og forbedringspotensial og utvikle tiltak på egen arbeidsplass
 • Håndterer kolliderende rettigheter og konflikter i barne- og elevgrupper og mellom foreldre og mellom foreldre og barn
 • Utøve oppgaver hvor system- og tverrsektoriell forståelse ligger til grunn

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Identifisere og forstå foreldre og barns/elevers behov for et trygt og godt miljø i barnehage og skole
 • Ha en overordnet og samtidig detaljert forståelse av de kompliserte forholdene som inngår i styrer/rektors rolle, ansvar og myndighet
 • Se sammenhenger og avdekke spenninger mellom ulike aktørers roller i saker der disse er involvert
 • Kommunisere med eier om egne vurderinger av faglig og pedagogisk art, være proaktive og selv ta initiativ til forandringer

Innhold

Studiet er organisert som en deltidsutdanning over to semester:

 • Åtte dager undervisning fordelt på fire samlinger
 • To møter med egen leder (eier) knyttet til utvikling av tiltak på egen arbeidsplass
 • To skriftlige arbeidskrav
 • Skriftlig hjemmeeksamen

Emnet har følgende fire temaer:

Tema 1: Egen lederrolle, juridisk metode og saksbehandlingsregler

Formålet med dette temaet er å gi studentene kunnskap om:

 • Egen lederrolle i samarbeid med eier
 • Sentrale saksbehandlingsregler og sentrale juridiske begreper
 • Barnekonvensjonen
 • Taushetspliktbestemmelser
 • Personvernregelverket
 • Krav til dokumentasjon

Tema 2: Sentrale rettigheter og plikter i barnehageloven og opplæringsloven

Formålet med dette temaet er å gi studentene kunnskaper om:

 • Rett til spesialundervisning i skolen, og rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven
 • Retten til et trygt og godt miljø i barnehage og skole
 • Foreldresamarbeid i barnehage og skole
 • Hvordan håndtere kolliderende rettigheter og konflikter blant barn/elevgrupper og foreldre
 • Rollene til ulike aktører nasjonalt og lokalt, forståelse av system og egen rolle som leder
 • Tverrsektorielt samarbeid og hvordan løse problemer hvor flere instanser må involveres

Tema 3: Arbeidsgivers styringsrett og lederes handlingsrom

Formålet med dette temaet er å gi studentene kunnskaper om:

 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Styrer/rektors rolle, ansvar og myndighet
 • Behandling av personalsaker
 • Gjennomføring av en oppsigelsesprosess
 • Krav til dokumentasjon i oppsigelsessaker
 • Håndtering av saker der leder ikke får støtte eller hjelp fra sin eier

Tema 4: Lederes stillingsvern, varsling og konflikthåndtering

Formålet med dette temaet er å gi studentene kunnskap om:

 • Lederes stillingsvern
 • Varsling etter arbeidsmiljøloven, varslingsrutiner og håndtering av varsling
 • Konflikthåndtering og god kommunikasjon med involverte i personalsaker
 • Leders samarbeid med tillitsvalgte og verneombud 
 • Kunnskap om avtaleverket; Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og arbeidstidsavtalen for personalet
 • Kultur for gjensidig samhandling og praktisering av medbestemmelse

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er organisert med fire samlinger hvor hver samling består av to fulle arbeidsdager. Samlingene består av forelesninger og arbeid i grupper. Studentene samarbeider i faste læringsgrupper gjennom hele studiet. Dette innebærer samarbeid om ulike typer oppgaver på samlingene og digital samhandling mellom samlingene.

Det legges opp til arbeid med juridiske case og utprøving på egen arbeidsplass. Det gjennomføres to møter med egen leder (eier) knyttet til utvikling av tiltak på egen arbeidsplass. Møtene er lagt mellom samling 1 og 2, og mellom samling 4 og eksamen.

Evaluering av samlingene

Evaluering av samlingene, evaluering av arbeid mellom samlingene og studie som helhet vil bli gjennomført på ulike måter, eksempelvis gjennom nettskjema, muntlige evalueringer og studieråd.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren. Arbeidskrav vurderes til «Godkjent» eller «Ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen «Ikke godkjent», har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

Arbeidskrav 1

Arbeidskravet omfatter å velge ut, definere og beskrive et utfordrende saksfelt på egen arbeidsplass som er av juridisk karakter. Det gis veiledning på arbeidskravet. Studenten utformer et individuelt notat (omfang: 1000 ord +/- 10%).

Arbeidskrav 2

Arbeidskravet omfatter løsning av en juridisk case som krever både beskrivelse, analyse og vurdering av juridisk metode. Den enkelte student utformer et individuelt notat av løsning på en juridisk case (omfang: 1500 ord +/- 10%). Det gis veiledning på arbeidskravet.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

 • Deltakelse på ett digitalt eiermøte.
 • For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent deltakelse. Begrunnelsen for dette er at en avgjørende del av læringsarbeidet skjer i grupper på samlingene.

De digitale eiermøtene er obligatoriske.

Av velferdsgrunner kan det gis fritak for undervisning inntil et maksimum av 20 prosent samlet undervisningstid for hvert emne.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en 72-timers casebasert skriftlig hjemmeeksamen som skal løses individuelt.

Eksamen gjennomføres i 2. semester.

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Vurderingskriterier

Kriterier for bestått er at studenten dokumenterer god faglig innsikt i relevante temaer. Det er også et kriterium at studenten viser evne til selvstendig drøfting og bruk av juridisk metode og relevante saksbehandlingsregler.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.

Opptakskrav

Se programplanen.