EPN-V2

LEO-NLSB Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Emneplan

Engelsk emnenavn
Leadership Role of Early Childhood Education and Care Units
Studieprogram
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Fagplan

Godkjent av rektor 1. juni 2011

Godkjent av studieutvalget ved fakultetet 11. mai 2017

Siste revisjon godkjent av prodekan for studier 31. januar 2020

Emneplanen gjelder fra høstsemester 2020

Innledning

OsloMet - storbyuniversitetet har inngått en avtale med Utdanningsdirektoratet om samarbeid om nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager, heretter kalt styrerutdanningen. Styrerutdanningen gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Stiftelsen IMTEC (International Movement Towards Educational Change).

Overordnet mål for studieprogrammet er at studentene skal utvikle seg som ledere til å bli bedre yrkesutøvere av styrerrollen innenfor fagområdet utdanningsledelse. De skal tilegne seg kritisk innsikt i egen yrkesrolle og egen praksis, økt forståelse for barnehagens formål og samfunnsmandat og styrke sin kompetanse og ferdigheter når det gjelder barnehagens rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

Styrerutdanningen er en videreutdanning. Studiet er samlingsbasert og organisert som en deltidsutdanning over tre semester. Det er 2-4 samlinger per semester, og hver samling er over 2 dager.

På OsloMet - storbyuniversitetet og Høgskolen i Innlandet kan styrerutdanningen inngå som del av følgende masterstudier som tilbys ved disse institusjonene: masterstudiet i offentlig ledelse og styring, masterstudiet i tilpasset opplæring, masterstudiet i utdanningsledelse (Høgskolen i Innlandet), masterstudiet i barnehagepedagogikk med fordypning i barnehageledelse, og masterstudiet i styring og ledelse (OsloMet). Interesserte som ønsker at emnet skal kunne inngå som del av ett av disse masterstudiene må søke om opptak til det aktuelle masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder for det enkelte masterstudium (inkludert karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av det aktuelle masterstudiet på grunnlag av det gjennomførte og beståtte emnet. Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

Forkunnskapskrav

x

Læringsutbytte

Se læringsutbyttebeskrivelser under hvert tema.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres med forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, modellering av gruppeprosesser, studentpresentasjoner og seminarer. Arbeid med utviklingsprosjektet og arbeidskrav legges mellom samlingene. Egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføringen. Undervisningen vil i stor grad være problembasert, og det vil bli tatt utgangspunkt i eksempler fra studentenes erfaring som styrer/assisterende styrer.

Studenten skal gjennomføre et utviklingsprosjekt i egen barnehage som skal være knyttet til lederrollen. Gjennom prosjektet skal studenten arbeide systematisk med problemstillinger basert på barnehagens utviklingsbehov. Koblingen til egen lederjobb og barnehageeier ivaretas gjennom presentasjoner og prosessgrupper knyttet til utviklingsprosjektet, casearbeid og ferdighetstrening i prosessgruppen under samlingene.

Hver student blir knyttet til en prosessgruppe ved studiestart, og hver prosessgruppe har en prosessveileder. I gruppene utøver studentene ferdighetstrening, som blant annet kan være kollegaveiledning, refleksjon og observasjon. Slik ferdighetstrening knyttes opp mot teori, undervisning og egen praksis.

Det forventes at studentene benytter elektronisk læringsplattform for å holde seg oppdatert i forhold til informasjon, for innlevering av arbeidskrav og prosjektrapport, til veiledning og til diskusjoner seg imellom og med veiledere.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

Det skal leveres to individuelle arbeidskrav i løpet av studiet.

Følgende arbeidskrav i første semester må være godkjent før avsluttende eksamen kan avlegges:

  • Skriftlig forarbeid (ca. 2000 ord) knyttet til utviklingsprosjektet og egen lederrolle.

Følgende arbeidskrav i andre semester må være godkjent før avsluttende eksamen kan avlegges:

  • Skriftlig arbeidskrav om egen lederrolle og barnehagen som organisasjon (ca. 2000 ord). Arbeidskravet er knyttet til utviklingsprosjektet.

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte frister. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle prosessveilederen. Arbeidskrav vurderes til «Godkjent» eller «Ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen «Ikke godkjent», har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med prosessveileder.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om deltakelse på alle deler av samlingene. Studentene har utdanningsbakgrunn med forskjellig faglig fordypning og ledererfaring fra ulike barnehager. I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Denne typen faglig aktivitet kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere. Manglende deltakelse medfører at studenten ikke får avlegge eksamen. Sykdom fritar ikke for kravet om deltakelse. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent deltakelse.

Vurdering og eksamen

Ved bruk av varierte vurderingsformer legges det til rette for at studentene skal kunne dra nytte av sin erfaringsbakgrunn.

Eksamen gjennomføres i siste semester. Avsluttende vurdering er en individuell rapport fra utviklingsprosjekt med påfølgende muntlig eksamen.

Studenten arbeider med rapporten gjennom utdanningens tre semestre, forventet omfang 9000-11000 ord, ca. 30 sider. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i rapporten og pensum, og gjennomføres som en individuell presentasjon. Presentasjonen er på om lag 15 minutter, som følges opp med spørsmål fra en intern og en ekstern sensor (om lag 15 minutter). Presentasjonen skjer med studentens læringsgruppe til stede.

Avsluttende vurdering uttrykkes i én karakter ut fra karakterskalaen A-F. Denne karakteren fastsettes etter avsluttet muntlig eksamen. Det benyttes ekstern og intern sensor.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen fremgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakter A-F.

Vurderingskriterier/karaktergradering

A: Meget høyt kunnskapsnivå. Meget god analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser solid analytisk forståelse. Kandidaten viser særdeles god kunnskap og særdeles god oversikt over eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten viser svært gode ferdigheter i anvendelsen av denne kunnskapen.

B: God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser meget god analytisk forståelse. Kandidaten viser god kunnskap og oversikt over eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten viser gode ferdigheter i anvendelsen av denne kunnskapen.

C: Kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser god analytisk evne og forståelse. Kandidater viser god innsikt i de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten behersker bruken av disse kunnskapselementene

D: Har liten oversikt over de viktigste kunnskapselementene. Kan i liten grad bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser i en viss grad analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser noe innsikt i de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten behersker i en viss grad bruken av disse kunnskapselementene.

E: Tilfredsstiller minimumskravene. Kan i svært liten grad bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser begrenset analytisk evne og forståelse. Kandidaten har liten oversikt over viktige kunnskapselement i eksamensemnets faglige innhold. Kandidatens kunnskap er ufullstendig og preget av begrenset innsikt i sammenhengene i emnet. Kandidaten behersker i begrenset grad bruken av disse kunnskapselementene.

F (Ikke bestått): Mangler både detaljkunnskap og oversikt. Kandidaten viser svært liten analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser store og åpenbare kunnskapsmangler i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten viser liten innsikt i sammenhengene i det faglige innholdet. Kandidaten viser liten evne til å bruke kunnskapen.

Sensorordning

Det benyttes ekstern og intern sensor.