Emneplan forKOM6300 Mangfold i skolen

Innledning

Emnet gir studentene innsikt i ulike perspektiver på læring: utvikling av gode læringsmiljø og inkluderende læringsfellesskap, barn og unges sosialisering. Emnet skal gjøre studenten i stand til å lede elevers læring og å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning tilpasset elevers ulike bakgrunn og behov. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap  

Studenten

 • har kunnskap om klasseledelse og tilpasset opplæring
 • har kunnskap om variasjoner i kjønnsidentitet og likheter og forskjeller i gutter og jenters oppvekstbetingelser
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner
 • har kunnskap om hvordan konflikter og mobbing kan forebygges og håndteres
 • har kunnskap om barn og unges oppvekst/sosialisering  

Ferdigheter

Studenten

 • kan fremme dialog, gjensidig toleranse og respekt i læringsfellesskap preget av språklig og kulturelt mangfold
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingssamtaler og foreldresamtaler
 • kan bruke observasjon og intervju som metoder i pedagogisk arbeid i skolen  

Generell kompetanse

Studenten

 • har en kultursensitiv tilnærming til håndtering av ulike tradisjoner, verdier, kulturelle og religiøse praksiser
 • kan analysere og håndtere ulike former for mangfold i klasserommet og i skolen ut i fra overordnede perspektiver 

Innhold

Læring og ledelse av læringsarbeid 

 • forskning om klasseledelse
 • ulike undervisnings- og arbeidsformer
 • sosialisering i det moderne samfunnet med vekt på kjønn, media og identitet
 • vurdering og vurderingsformer  

Tilpasset opplæring 

 • det mangfoldige klasserommet
 • didaktikk rettet mot flerspråklige elever
 • elever med særlige behov 

Kommunikasjon og samarbeid  

 • elevrelasjoner og samhandling
 • sorg og sorgarbeid
 • samarbeid skole - hjem
 • den profesjonelle samtale/utviklingssamtalen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet går over ett semester og tar i bruk varierte arbeidsformer og undervisningsmetoder. Individuelt arbeid i form av selvstudium, fagskriving og oppgaveløsing veksler med gruppearbeid, arbeid i klassen og forelesninger. Flere oppgaver og arbeidskrav vil være nært knyttet til studentens erfaring og arbeid på praksisskolen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisopplæring

For nærmere beskrivelser av praksisopplæring, se egen praksisplan.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

Tilpasset opplæring: Skriftlig analyse om et case med relevans for praksis. Formålet med arbeidskravet er å gjøre kunnskapsbaserte overveielser med hensyn til tilpasset opplæring. Det skal gjøres en individuell skriftlig analyse med relevans for praksis. Omfang 1400 ord +/- 10 % 

Elevvurdering: Individuell skriftlig oppgave. Formålet med arbeidskravet er å utvikle kunnskap og ferdigheter i vurderingsarbeid med elever i skolen. Skriftlig individuelt notat. Omfang 1200 ord, +/- 10 %. 

Arbeidskravene vurderes til -godkjent- eller -ikke godkjent-. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen -ikke godkjent-, har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk. Se nærmere omtale av arbeidskrav i programplanen.

Obligatorisk tilstedeværelse

For å kunne avlegge eksamen i emnet kreves deltakelse i undervisning

 • udokumentert fravær som overstiger 20 % medfører at studenten ikke får avlegge eksamen
 • studenter med dokumentert gyldig fravær fra undervisning som overstiger 20 %, må levere et skriftlig arbeid som kompenserer for fraværet 

Se nærmere omtale av obligatorisk tilstedeværelse i programplanen. 

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, omlag 20 minutters varighet.

Ny og utsatt eksamen

 • ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen
 • studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen  

Vurderingsuttrykk

Det benyttes graderte karakterer i begge delene. Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. F brukes ved ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.

Om emnet

Engelsk emnenavn
A Diverse School
Studieprogram
Høst: Kompletterende lærerutdanning
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Kompletterende lærerutdanning
Emnehistorikk