EPN

KJTS2100 Kjemiteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Chemical Engineering
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir kjennskap til fundamentale prinsipper og enkle beregninger av vanlige kjemitekniske enhetsoperasjoner og apparatur. Strømningsteknikk og hydrodynamikk med prosessutstyr som strømningsmåler, ventil, pumpe og kompressor. Varmeoverføring med prosessutstyr som mangerørs- og platevarmeveksler. Masse- og energioverføring i kjemitekniske enhetsoperasjoner.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MEK1000 Matematikk 1000, KJPE1300 Generell kjemi og KJM1500 Fysikalsk kjemi.

Forkunnskapskrav

Godkjent laboratoriekurs i KJPE1300 Generell kjemi, KJM1400 Organisk kjemi og KJM1500 Fysikalsk kjemi eller tilsvarende kvalifikasjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for hvordan masse og energibalanser balanseres i et stasjonært system
 • bruke termodynamikkens 1. og 2. lov sammen med massebalanser og likevektberegninger til å finne likevektsammensetning ut av en reaktor
 • sette opp og løse et likningssystem av masse og energibalanser for en stasjonær prosess med reaksjon, separasjon og resirkulasjon.
 • gjøre kvantitative beregninger av masse og energibalanser av stasjonære kjemiske prosesser.
 • gjøre enkle simuleringer av masse og energibalanser av stasjonære kjemiske prosesser.
 • dimensjonere arealet til en varmeveksler
 • beregne varme/kjøleeffekt og energiforbruk i en varmepumpe eller kjølemaskin
 • bruke energi og massebalanser til å gjøre stasjonære beregninger av turbiner, pumper, ventiler, varmeveksler, splitt, blanding, varmepumpe, kjølemaskin og reaktor

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre enkle beregninger for å estimere energiforbruk i forskjellige prosesser med utstyr som pumper og kompressorer
 • gjennomføre beregninger av ulike type varmevekslere, både for operasjonelle verdier som forbruk av kjøle-/varmemedium og design som størrelse
 • selvstendig utføre enkle oppgaver med varmevekslere og destillasjonskolonne i laboratorium
 • håndtering av kjemikalier, sikkerhetsdatablad, vurdering og sikkerhet på laboratoriet

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan lese og tolke vitenskapelige tekster og diagrammer innen kjemiteknikk (engelsk og norsk)
 • har praktisk skjønn og kan gjennomføre enkle beregninger for å kunne bedømme kjemitekniske resultater fra andre ingeniører
 • kan forklare operasjonsprinsippene til typiske utstyr og apparater i et vanlig kjemiprosessanlegg
 • kan formidle kjemitekniske resultater skriftlig og muntlig 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, obligatoriske øvinger og laboratorieoppgaver med rapportering. Individuelt arbeid under øvinger, gruppearbeid (2-4 studenter/gruppe) ved laboratoriearbeid og rapportskriving.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 1 øvelse med 1 skriftlig arbeidskrav (gruppe 2-4 studenter, 3-7 sider)
 • Totalt 7 obligatoriske oppgaver (2-4 timer pr oppgave)

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet istedenfor skriftlig eksamen. Ved eventuell muntlig eksamensform ved ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

20 A4 ark med egne notater, håndskrevne eller maskinskrevet.

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.