EPN

KJM2400 Biokjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Biochemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om celler og deres oppbygning, biologiske makromolekyler og de viktigste kjemiske reaksjonene som skjer i celler. De skal også opparbeide seg ferdigheter innen sterilteknikk og dyrking av mikroorganismer, isolering og analyse av proteiner og enzymkinetikk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på KJPE1300 Generell kjemi og KJM1400 Organisk kjemi.

Forkunnskapskrav

For å kunne ta laboratoriekurset i emnet kreves godkjent laboratoriekurs fra KJM1400 Organisk kjemi og KJM1500 Fysikalsk kjemi, eller tilsvarende kvalifikasjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kan definere forskjellen på prokaryote og eukaryote cellers oppbygning
 • kan presentere oppbygning og funksjon til de viktigste forbindelsene innen gruppene karbohydrater, lipider, proteiner og nukleinsyrer
 • kan forklare funksjonene til enzymer og koenzymer og redegjøre for enkle enzymkinetiske teorier
 • kan skissere strukturen og funksjonen til biologiske membraner
 • kan beskrive metabolske prosessene som glykolysen, sitronsyresyklusen, elektrontransportkjeden og fotosyntesen
 • kan redegjøre for syntese av DNA (replikasjon), syntese av RNA (transkripsjon) og proteinsyntese (translasjon) i prokaryote organismer
 • har grunnleggende forståelse om mikroorganismer

Ferdigheter

Studenten:

 • kan dyrke og identifisere enkelte typer mikroorganismer ved bruk av gramfarging, mikroskopering, metabolismeforsøk og enzymtester
 • kan utføre et vekstforsøk og konstruere en vekstkurve for bakterier
 • kan utføre enkle isoleringsmetoder for proteiner og analysere mengde og renhet ved gelelektroforese og spektroskopiske målinger
 • kan gjennomføre enkle enzymkinetikkforsøk
 • kan foreta helserisikovurdering og klassifisering av kjemiske forbindelser og løsninger
 • kan planlegge og gjennomføre biokjemiske forsøk
 • kan formidle resultater fra laboratorieforsøk både skriftlig og muntlig

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • 5 dagers laboratoriekurs og levering av 3  skriftlige labrapporter (grupper på 2-4 studenter, 10-15 sider per labrapport)
 • En skriftlig oppgave i form av pensumspørsmål
 • En gruppeoppgave (grupper på 2-4 studenter) og muntlig presentasjon av oppgave. 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultatet kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet istedenfor skriftlig eksamen. Ved eventuell muntlig eksamensform ved ny og utsatt eksamen kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.