EPN

KJM2300 Analytisk kjemi I Emneplan

Engelsk emnenavn
Analytical Chemistry I
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om bruk av kvantitative metoder i analytisk kjemi. I emnet inngår opplæring i relevant instrumentering og analysetekniske metoder for opptak og behandling av måledata. Feilhåndtering, usikkerhetsoverlag og kvalitetssikring innenfor kvantitativ analytisk kjemi blir også gjennomgått.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på KJPE1300 Generell kjemi, KJM1400 Organisk kjemi og KJM1500 Fysikalsk kjemi.

Forkunnskapskrav

For å ta laboratoriekurset i emnet kreves godkjent laboratoriekurs i KJM1400 Organisk kjemi og KJM1500 Fysikalsk kjemi eller tilsvarende kvalifikasjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan prinsippene for:

 • Dataprosessering og statistisk analyse av måledata
 • kvantitative metoder med bruk av interne og eksterne standarder og med standard tilsetting
 • syre- og baselikevekter, tillaging av bufferløsninger
 • molekylspektroskopiske teknikker som UV-VIS og fluorescensspektroskopi
 • atomspektroskopiske teknikker som flammespektroskopi og ICP
 • deteksjonsgrensebestemmelse, kilder til støy i spektroskopi og kromotagrafi
 • kromatografisk separasjon, beskrivelse av kolonneeffektivitet og separasjonsevne
 • kromatografiske teknikker som gasskromatografi og væskekromatografi
 • kvalitetskontroll og kvalitetssikring i det kjemiske laboratoriet

Ferdigheter

Studenten:

 • kan gjennomføre kvantitative analyser i henhold til oppsatte prosedyrer
 • kan kalibrere og justere vanlige måleinstrumenter
 • kan vurdere feilkilder og beregne usikkerhet i utførte analyser
 • kan velge hensiktsmessig laboratorieutstyr og bruke dette på korrekt måte
 • kan anvende ulike kromatografiske og spektroskopiske teknikker og bruke instrumenteringen på riktig måte for å produsere pålitelige måleresultater
 • kan bruke programvare for styring og resultatbehandling for kjemisk instrumentering
 • kan benytte Excel og annen relevant programvare i databehandling og datatolkning

Generell kompetanse

Studenten:

 • har grunnleggende innsikt i krav til kvalitet i det kjemiske laboratoriet
 • kan gjennomføre kvantitative analyser der ulike kvantifiseringsteknikker og separasjons- og målemetoder benyttes
 • har innsikt i statistiske metoder og for behandling av kjemiske måledata
 • har kunnskap om hvordan nøyaktighet og presisjon i måleresultatene påvirkes av feilkilder og usikkerhet i instrumentering, prosedyrer og arbeidsteknikker
 • har innsikt i spektroskopiske og kromatografiske metoders anvendelse, begrensinger og virkemåte.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, øvinger og laboratorieundervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 1 dags laboratorieworkshop, ingen skriftlige arbeidskrav (4 timer, grupper på 10-15 studenter)
 • 3 dagers laboratoriekurs med 3 skriftlige arbeidskrav (1 individuell og 2 i gruppe på 2-4 studenter, 10-20 sider pr arbeidskrav)
 • enkelte øvingstimer i tilknytning til laboratoriekurset vil være obligatoriske. Disse timene vil bli kunngjort særskilt.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet istedenfor skriftlig eksamen. Ved eventuell muntlig eksamensform ved ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Per Ola Rønning

Emneoverlapp

Emnet er overlapper 10 studiepoeng med KJTF2311 og KJTF2310.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.