EPN

KFKNU16100 Norsk 1 for trinn 5-10, emne 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Norwegian 1 Level 5-10, Subject 1
Studieprogram
Norsk 1, trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emne 1 ligg i haustsemesteret, og har avsluttande munnleg eksamen før jul. Skriving og vurdering har ein sentral plass saman med språklege emne og elevtekstanalyse. Studentane har arbeidskrav som føreset arbeid i eigne grunnskuleklassar.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgande læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har brei kunnskap om språket som system og språket i bruk
 • har kunnskap om metaspråk og språkleg medvit
 • har kunnskap om relevante teoriar om skriving, skriveopplæring  og skrivestrategiar
 • har omfattande innsikt i korleis elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet kan vidareutvikle skrivinga si
 • har kunnskap om vurdering og vurderingsformer
 • har kunnskap om gjeldande læreplan for skulens norskfag
 • har kunnskap om bruk av digitale verktøy i norskfaget

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere og bruke relevante undervisningsmetodar i skriveopplæring frå 5. til 10. trinn
 • kan legge til rette for at elevane får skrive sakprega tekster og fiksjonstekstar av ulike slag
 • kan rettleie og vurdere skriftleg tekstproduksjon hos elevar på på mellomtrinnet og ungdomstrinnet
 • kan bruke språk- og tekstkunnskap i arbeid med analyse, respons og vurdering av skriftlege elevtekster for å fremje læring
 • kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering
 • kan bruke ulike vurderingsmåtar i norskfaget

Generell kompetanse

Studenten

 • er stødig i skriftleg bokmål og nynorsk
 • kan formidle norskfagleg innsikt og tilpasse form og innhald til ulike målgrupper
 • kan legge til rette for arbeid med språk og skriving og oppfordre elevane til aktiv deltaking i det offentlege liv

Innhold

 • Skriving i ulike sjangrar
 • Skrivestrategiar og teoriar om skriving
 • Vurdering
 • Bruk av digitale verktøy og digitale læringsressursar i skriving
 • Prosessorientert skriving og skrivemappe i klasserommet
 • Læremiddel. Sakprosatekstar, samansette tekstar
 • Elevtekstanalyse og -vurdering
 • Mellomspråk og språklæring
 • Grammatisk kunnskap: fonologi, morfologi og syntaks

Arbeids- og undervisningsformer

Dialogen mellom student og lærar, oppgåveinnleveringar, faglege ressursar og individuell oppfølging frå lærar skjer i nettbasert forum. Arbeidet med sakprosaskriving i grunnskolen og analyse av elevtekstar føreset innlevering i OsloMets digitale læringsplattform, og studentane får rettleiing i dette arbeidet gjennom skriftleg dialog med faglærar på nettet. I tillegg til undervisning blir samlingane brukt til erfaringsdeling med utgangspunkt i praksisopplegg deltakarane gjennomfører i eigen klasse.

Deltakarane arbeider med didaktiske oppgåver til fagstoffet mellom samlingane.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgande arbeidskrav må vere godkjende før studentane kan gå opp til eksamen i emne 1:

 • Gruppeoppgåve (om lag 5000 ord): Utprøving og vurdering av sakprosaskriving i i eigen klasse i grunnskulen. Oppgåva føreset deltaking på første og andre samling, erfaringsutveksling og samskriving på nettet. Arbeidskravet inneber og samarbeid og kunnskapsdeling i eige kollegium. Faglærar på OsloMet gir digital respons på gruppeoppgåva før endeleg innlevering. Innlevering på universitetets digitale læringsplattform. Målform: nynorsk.
 • Individuell oppgåve (om lag 2000 ord): Elevtekstanalyse på makro- og mikronivå. Innlevering på universitetets digitale læringsplattform. Målform: bokmål.

Vurdering og eksamen

Eksamen vert gjennomført i haustsemesteret. Den avsluttande vurderinga på emne 1 er ein individuell munnleg eksamen i språklege emne med 20 minutt førebuing og om lag 20 minutt eksaminasjon. Eksamen blir halden på OsloMet.

Ny/utsett eksamen

Ny og utsett eksamen vert gjennomført på same måte som ved ordinær eksamen.

Studentens rettar og plikter ved ny/utsett eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studentar er sjølve ansvarlege for å melde seg opp til eventuell ny/utsett eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentane vil ha tilgang til læreplan i norsk (NOR01-06) i førebuingsrommet.

Vurderingsuttrykk

Det blir nytta graderte karakterar. Sjå forklaringar om graderte karakterar i programplanen.

Sensorordning

Det blir nytta to interne sensorar. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosessar i studieprogrammet. 

Opptakskrav

Sjå programplanen.