EPN

KDM3110 Innovasjon og konseptutvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Innovation and concept development
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Mote- og tekstilindustrien står overfor store strukturelle endringer som krever ny kompetanse og nye perspektiver for å utvikle morgendagens bærekraftige designkonsepter og produkter. I denne perioden vil bærekraftig mote sees i lys av et industrielt skifte, men også settes i et helhetlig system i relasjon til både naturen, samfunnet og kulturen vi lever i. Målet med perioden er å forberede studenten til å ta en plass i en utfordrende mote- og tekstilindustri men også se sin profesjonsrolle og kreative visjon i en større sammenheng. Perioden har en praktisk og teoretisk komponent.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått :

KDM 3010 Material, produksjon og teknologi

KDM3400 2D- og 3D digital produksjonsverktøy 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap 

Studenten 

 • skal ha grunnleggende kunnskap om nye kompetansebehov og perspektiver innen mote-og tekstil industrien i et lokalt, globalt og bærekraftig perspektiv 
 • skal kunne gjennomføre konseptutvikling, design -og innovasjonsprosess med tilhørende faglig fordypning  
 • skal kunne gjennomføre kritiske refleksjoner i forhold til eget arbeid  
 • skal kunne anvende relevant teori og fagterminologi knyttet til fagområdet 

 Ferdigheter 

 • kan utvikle innovative produkter og løsninger gjennom å videreutvikle sin egen designkompetanse  
 • kan identifisere og analysere informasjon som er relevant for gjennomføring av et designprosjekt 
 • kan kartlegge andre faglige kompetanseområder som er relevante ved utvikling av prosjekter   
 • kan definere, modellere og analysere problemstillinger, og velge passende arbeids og designmetoder for eget arbeid  

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, individuelt eller som deltaker i en gruppe 
 • kan uttrykke og kommunisere designperspektiver, analyser og løsninger gjennom det visuelle, muntlige og skriftlige 
 • kan reflektere over sin egen faglig utvikling og oppøve evne til kritisk tenking ved faglige - og yrkesetiske problemstillinger  

Innhold

Sentralt i perioden er utvikling av nyskapende bærekraftige designkonsepter og produkter gjennom å anvende ulike designstrategier, innovasjonsprosesser, teorier, teknikker og kritisk refleksjon.  

Temaer som ligger til grunn for emnet er nye produksjonsmetoder, teknologiviten og materialvitenskap, samt immaterielle verdier- som designkompetanse, tradisjoner, rettigheter og etikk. 

Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i emnet. 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet forutsetter tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, workshop, veiledning og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne sett i et globalt bærekraftig perspektiv. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen. 

 • Deltagelse ved emnets midtveispresentasjon hvor studenten fremlegger muntlig et problemområde, egen praktiske progresjon, oversikt over relevant faglitteratur og en arbeidsplan for aktivitet og disponering av tid.

Vurdering og eksamen

Eksamen er et praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig oppgave. Prosjektet og oppgaven vurderes samlet.  Eksamensprosjektet kan utføres individuelt eller i gruppe.  

Eksamensbesvarelsen vil bli vurdert på innleveringen av: 

Praktisk-estetisk prosjekt 

 • Den praktiske komponenten i oppgaven består av visuell dokumentasjon og grafiske modeller som visualiserer nye designkonsepter og produkter.

 

 • Dokumentasjon av arbeidsprosessen som viser, innhenting av innsikts materiale for det visuelle og skriftlige arbeidet, valg av arbeidsmetoder og verktøy og valg av estetiske virkemidler som er blitt tatt underveis i perioden. 

Skriftlig oppgave 

Den skriftlige oppgaven skal omhandle det praktisk-estetiske arbeidet, og skal omfatte om lag 2000 ord. Oppgaven leveres digitalt sammen med det det praktiske arbeidet. Innleveringen gis en helhetlig vurdering med én karakter.

 

Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes. Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen. 

 Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått- ikke bestått.

Sensorordning

En sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp mot KDM3100.