EPN-V2

KARO6300 Sosialpedagogisk rådgiving - grunnlag og prinsipper Emneplan

Engelsk emnenavn
Social Counselling: basic principles
Studieprogram
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet vektlegger utvikling av den profesjonelle rådgiverkompetansen som er nødvendig for å kunne veilede utsatte og sårbare personer til å takle utfordringer og mestre livet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om sårbare og marginaliserte grupper
  • har kunnskap om rettigheter og verdien av et godt psykososialt oppvekstmiljø

Ferdigheter

Studenten

  • kan identifisere personer med personlige, sosiale eller emosjonelle vansker
  • kan tolke kartlegginger og undersøkelser og sette inn nødvendige forebyggende tiltak
  • kan veilede elever knyttet til mobbing, skolevegring og frafall i skolen
  • kan veilede og støtte personer som har behov for hjelp til helsebringende aktivitet

Generell kompetanse

Studenten

  • kan klarlegge individers behov for hjelp og vurdere alternative tiltak og oppfølginger
  • har forståelse for og innsikt i sårbare og marginaliserte menneskers livssituasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene på samlingene vil veksle mellom forelesninger, øvelser, gruppearbeid, framlegg og drøftinger i plenum. Planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledningssituasjoner og refleksjon over disse vil foregå i mindre grupper. Mellom samlingene skal studentene arbeide med litteratur og studieoppgaver som vil bli knyttet til emnets tematiske innhold og reelle situasjoner fra praksisfeltet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

  • Tre refleksjonsnotater ut fra oppgitte temaer og/eller problemstillinger knyttet til emnets innhold. Individuell oppgave. Hvert notat skal være på 900-1200 ord.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Krav til deltakelse framgår av punktet om arbeidskrav i programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell, skriftlig semesteroppgave. I besvarelsen skal studenten drøfte erfaringer med arbeidskravene i lys av studiets læringsutbytte og relevant teori. Besvarelsen skal være på 1500-2500 ord.

Ny og utsatt eksamen

Til første ny/utsatt eksamen leveres en omarbeidet versjon av semesteroppgaven, ved senere forsøk må det skrives ny semesteroppgave

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.