EPN-V2

KARO6200 Karriereveiledning og karrierelæring: System- og samfunnsperspektiv Emneplan

Engelsk emnenavn
Career Education and Counselling in a sociopolitical context
Studieprogram
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

KARO6200 fokuserer på karriereveiledning og karrierelæring som virkemiddel for vekst, i møte med samfunnsutfordringer. Det vektlegges systemforståelse, nettverksarbeid og utviklingsarbeid for å bidra til sosial inkludering innen arbeid og utdanning.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til politiske føringer for og organiseringen av karriereveiledning i Norge og andre land
 • har grunnleggende kunnskap om fasene i utviklingsarbeid og endringsprosesser
 • har systemforståelse for utdanningsstrukturer og arbeidslivet
 • har kunnskap om utfordringer knyttet til mangfold og utenforskap

Ferdigheter

Studenten

 • kan initiere og lede gruppeprosesser
 • kan identifisere relevante samarbeidspartnere for karriereveiledning og utvikle funksjonelle nettverk
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid i karriereveiledningsfeltet

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til kritisk og etisk refleksjon over egen rolle og kompetanseutvikling som profesjonsutøververdsetter brukermedvirkning og bruker funksjonelle nettverk med relevante samarbeidspartnere for å legge til rette for karriereutvikling og livslang læring
 • holder seg faglig oppdatert og bidrar til egen utvikling gjennom refleksiv praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene på samlingene veksler mellom forelesninger, øvelser, gruppearbeid, framlegg og drøftinger i studentgruppen. Mellom samlingene skal studentene arbeide med litteratur og et prosjektarbeid som danner grunnlag for eksamen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Individuelt refleksjonsnotat knyttet til emnets tema. Omfang 300-400 ord eller videologg på 2-3 minutter.
 2. Studentene skal i grupper på 2-4 studenter planlegge, gjennomføre og vurdere et utviklingsarbeid på egen eller annen egnet arbeidsplass. Dette dokumenteres på følgende måter:
  • Utforme prosjektskisse og problemformulering. Skriftlig oppgave, omfang 400-800 ord
  • Presentere resultater og erfaringer fra utviklingsarbeidet for medstudenter og eventuelt inviterte gjester. Muntlig framlegg, 15-20 minutter pr gruppe

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Krav til deltakelse framgår av punktet om arbeidskrav i programplanen.

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen i gruppe på 2-4 studenter. I eksamensbesvarelsen skal studentene beskrive og drøfte erfaringer med utviklingsarbeidet i lys av relevant teori og studiets læringsutbytter

Besvarelsen leveres enten som et skriftlig dokument på 3000-4000 ord eller som en multimodal presentasjon som skal inneholde minst to av følgende elementer: video/bilde/tekst/ppt/lyd. Ved bruk av for eksempel video og tekst, eller digital historiefortelling, skal omfanget være 8-10 minutter.

Det kan i særlige tilfeller søkes om å levere eksamen individuelt.

Ny og utsatt eksamen

Til første ny/utsatt eksamen leveres en omarbeidet versjon av prosjektoppgaven, ved senere forsøk må det skrives ny prosjektoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bokstavkarakter A-E for bestått og F for ikke bestått. Alle i gruppen får samme karakter

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.