EPN

Emneplan forJBVPRAK Selvvalgt praksis

Engelsk emnenavn
Voluntary Journalistic Internship
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir studentene mulighet for å fordype seg i en selvvalgt dimensjon ved praktisk journalistisk arbeid, det være seg teknisk, tematisk eller sjangerspesifikt. Arbeidet skal være tilknyttet en redaksjon studenten selv etablerer kontakt med.

Formålet med den selvvalgte praksisperioden må godkjennes av veileder ved institutt for journalistikk og mediefag. Selvvalgt praksis skal ikke være en forlengelse av obligatorisk praksis i tredje semester. Praksisplassen må ha et definert faglig innhold som overskrider rammene for det arbeidet studentene utfører som f.eks. tilkallingsvikarer.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav, men vi gjør oppmerksom på at bachelorstudiet i journalistikk har generelle progresjonsbestemmelser:

Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår. For å få tildelt praksisplass må første studieår være bestått. Bestått praksis er en forutsetning for videre studier.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal

  • oppnå økt innsikt i forhåndsdefinerte sider ved redaksjonell produksjon

Ferdigheter

Studenten skal

  • videreutvikle sin evne til samarbeid og lagspill i en redaksjon
  • videreutvikle en forhåndsdefinert dimensjon ved praktisk journalistikk

Generell kompetanse

Studenten har

  • utviklet sin journalistiske selvstendighet ved arbeid i en redaksjon
  • styrket sin forståelse for redaksjonelle prosesser
  • styrket sin faglighet på et egendefinert område

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten utfører journalistisk arbeid på deltid eller fulltid i en redaksjon med en samlet varighet som tilsvarer minimum ni uker heltid. Redaksjonen skal utpeke en veileder for studenten. Studenten får også oppnevnt en kontaktperson fra utdanningen som godkjenner det journalistiske fordypningsprosjektet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studenten skal skrive en prosjektskisse (tre til fem sider) der studenten skal redegjøre for valgt praksissted, hvilket læringsutbytte studenten ønsker å oppnå ved å gjennomføre praksisen der og hvordan praksisen vil bidra til studentens egenutvikling som journalist. Prosjektskissen skal også inneholde en skriftlig godkjenning fra praksistedet på at dette kan tilby praksis og veiledning i tråd med det som framkommer av prosjektskissen. Praksisen kan ikke påbegynnes før prosjektskissen er godkjent.

Studenten skal også velge et pensum på 300 sider som er knyttet til den valgte fordypningen. Dette pensumet skal oppgis i prosjektskissen.

Når arbeidskravet er godkjent og en avtale er inngått med en redaksjon, skal denne avtalen overholdes og dermed betraktes som obligatorisk. Ved fravær som skyldes sykdom eller annen tvingende grunn, kan utdanningen i samarbeid med praksisstedet foreta en individuell vurdering for å avklare hvordan studenten skal få fullført sin praksis.

Vurdering og eksamen

Etter praksisperioden skal studenten levere et refleksjonsnotat på seks til åtte sider, der han/hun evaluerer og reflekterer over eget læringsutbytte i lys av det selvvalgte pensumet. En kort uttalelse fra redaksjonen om studentens faglige utvikling, og om praksisperioden generelt, skal vedlegges praksisrapporten. Utdanningen informerer redaksjonen om dette, men det påhviler studenten et ansvar for å etterlyse uttalelse ved eventuell forglemmelse i redaksjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er bestått/ ikke bestått.

Sensorordning

Praksisrapporten med vedlegg vurderes av én intern sensor. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av en ekstern og en intern sensor. Karakterene på besvarelsene fra uttrekket skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anders Gjesvik