EPN-V2

JBPRAKSIS Redaksjonspraksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Internship period
Studieprogram
Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I siste del av tredje semester har studentene en obligatorisk, veiledet praksisperiode over ca. 10 uker. Studentene forplikter seg til å ta den praksisplassen utdanningen stiller til rådighet. Studentene blir i all hovedsak plassert i flermediale redaksjoner.

Gjennom praksis skal studentene gjøre seg kjent med yrket og få praktisk erfaring med journalistisk arbeid. De skal utvikle evne til kritisk evaluering av eget arbeid og lære hvordan en redaksjon fungerer og samarbeider. Studentene blir gitt selvstendige oppgaver innen ulike journalistiske områder og sjangre. Hva slags oppgaver studentene skal løse, avhenger av redaksjonen. Utdanningen informerer redaksjonene om hva studentene har blitt undervist i før praksisperioden starter.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha fullført og bestått hele første studieår og levert eksamen i JB2000 for å tiltre redaksjonspraksis, jamfør også studiets progresjonsbestemmelser, se programplanens generelle del.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • redaksjonelt arbeid
 • samarbeid i en redaksjon
 • å være journalist/reporter i felt

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre research og bidra med ideer/saker i en redaksjon
 • kan løse forskjellige journalistiske oppgaver i en redaksjon knyttet til ulike sjangre
 • behersker redaksjonelle systemer
 • behersker kildekritiske utfordringer
 • kan evaluere eget og andres arbeid og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Studenten har

 • utviklet sin journalistiske selvstendighet ved arbeid i en redaksjon
 • styrket sin forståelse for redaksjonelle prosesser
 • styrket sin ansvarlighet i omgang med journalistiske kilder og andre medmennesker
 • utviklet sin fag- og yrkesetikk

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten utfører journalistisk arbeid på fulltid i en redaksjon. Redaksjonen skal utpeke en veileder for studenten, som kan gi råd når studenten skal løse oppgaver og gi tilbakemeldinger på de ferdige produktene. Studenten får også oppnevnt en kontaktperson fra utdanningen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisperioden er obligatorisk. Ved fravær på over en uke (fem arbeidsdager) som skyldes sykdom eller annen tvingende grunn, kan utdanningen foreta en individuell vurdering for å avklare hvordan studenten skal få fullført sin praksis.

Det er ikke mulig å klage på praksistildelingen når det gjelder hvilken plass man blir tildelt eller hvordan tildelingen gjøres. Dersom det oppstår problemer med praksissted/gjennomføring av praksis må studenten informere sin kontakt/praksisansvarlig ved OsloMet så fort som mulig og før praksisen er fullført. Det er studentens ansvar å holde alle frister i prosessen med å søke praksisplass.

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Etter praksisperioden skal studenten levere en individuell praksisrapport på inntil 5 sider, der han/hun evaluerer praksisperioden og sin egen innsats. Praksisrapporten inkluderer et vedlagt eget journalistisk arbeid og studentens analyse av dette arbeidet, og en uttalelse på rundt én side fra redaksjonen om studentens faglige utvikling og om praksisperioden generelt. Utdanningen informerer redaksjonen om dette, men studenten er ansvarlig for å etterlyse uttalelse ved eventuell forglemmelse i redaksjonen.

Bestått praksis er en forutsetning for videre studier.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått.

Sensorordning

Det innleverte materialet vurderes av interne sensorer. Et tilfeldig uttrekk på minst 25% sensureres i tillegg av ekstern sensor. Karakterene på besvarelsene fra uttrekket skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anders Gjesvik