EPN

Emneplan forJB3100 Frilansjournalistikk

Engelsk emnenavn
Freelance Journalism
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tilbyr en innføring i de viktigste sidene ved det å jobbe som frilansjournalist i dagens mediemarked. Emnet behandler særlig organisering, økonomi og etikk, samt praktiske råd og tips som skal sette studentene bedre i stand til å lykkes som frilanser. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav, men vi gjør oppmerksom på at bachelorstudiet i journalistikk har progresjonsbestemmelser:

Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår. For å få tildelt praksisplass må første studieår være bestått. Bestått praksis er en forutsetning for videre studier. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • hvordan man etablerer seg som frilanser
 • frilansøkonomi
 • idéutvikling, pitching og salg
 • mediebransjenes krav og forventinger
 • ulike profesjonsroller knyttet til medieproduksjon
 • hvordan opptre profesjonelt i sosiale medier

Ferdigheter

Studenten kan

 • etablere et enkeltpersonsforetak
 • utvikle en sak fra idé til ferdig produkt
 • pitche en sak til en redaksjon
 • markedsføre seg selv
 • skille mellom journalistikk og annen medieproduksjon

Generell kompetanse

Studenten har

 • styrket sin evne til å fungere som frilanser i dagens mediesituasjon
 • økt innsikt i de etiske gråsonene mellom innholdsproduksjon og redaksjonelt stoff
 • økt innsikt i rammevilkårene for frilansjournalister i dagens mediemarked

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, workshops, samt individuell veiledning i utviklingen av et eget prosjekt, ved behov.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Emnet har to arbeidskrav.

 • Arbeidskrav 1: Studenten skal etablere et enkeltpersonsforetak der formålet er journalistisk virksomhet.
 • Arbeidskrav 2: Studenten skal utvikle en journalistisk sak fra idé til ferdig produkt, med eksplisitt formål å få solgt saken til en selvvalgt redaksjon.

Begge arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan ta eksamen (NB! Det er ikke et krav at saken faktisk er solgt før eksamen, bare at den er ferdig produsert for salg.). Studenter som ikke får oppgaven godkjent på første forsøk, kan levere omarbeidet versjon en gang. Ved sykdom eller annen dokumentert tvingende grunn kan studenten avtale en egen frist med faglærer.

Vurdering og eksamen

Eksamensformen er et refleksjonsnotat der studenten skal analysere og reflektere over sin egen arbeidsprosess i lys av kommersielle og etiske krav. Refleksjonsnotatet skal ha et omfang på seks til åtte sider. Arbeidskrav 2 skal legges ved besvarelsen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Alle besvarelsene vurderes av minst én sensor. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern og intern sensor. Karakterene på besvarelsene fra uttrekket skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anne Hege Simonsen