EPN

Emneplan forJB1500 Menneskerettigheter, ytrings- og pressefrihet

Engelsk emnenavn
Human Rights and Freedom of Speech
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg menneskerettigheter, ytrings- og pressefrihet nasjonalt og internasjonalt. En av journalistikkens viktigste oppgaver er å sette et kritisk søkelys på hvordan menneskerettighetene forvaltes, både hjemme og ute i verden. Videre er verdier som presse- og ytringsfrihet grunnleggende for en fri og uavhengig journalistikk.

Emnet kombinerer pensum og forelesninger med det vi kaller rigget om pressefrihet, der studentene undersøker og publiserer nettsaker om pressefrihetens kår i land verden over. Gjennom journalistisk arbeid får studentene innsikt i hva pressefrihet innebærer, og hvordan forholdene er der pressefriheten er uthulet eller fraværende. Emnet gir også innsikt og trening i å intervjue kilder i andre land.

Forkunnskapskrav

Emnet JB1300 Flermedial nyhetsjournalistikk 1 må være bestått.

Bachelorstudiet i journalistikk har generelle progresjonsbestemmelser: 

Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår. For å få tildelt praksisplass må første studieår være bestått. Bestått praksis er en forutsetning for videre studier.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • menneskerettigheter
 • ytringsfriheten i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • pressefrihet
 • digitalt kildevern

Ferdigheter

Studenten kan

 • jobbe i team med å produsere et flermedialt rigg der ulike nyhetssaker om pressefrihet settes sammen til en større helhet
 • jobbe med internasjonale kilder
 • vurdere behov for kildevern

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår menneskerettigheters betydning
 • forstår betydningen av ytrings- og pressefrihet
 • kan samarbeide om større journalistiske prosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene arbeider på følgende måter:

 • Individuell pensumlesing.
 • Seminarer og forelesninger i plenum.
 • Samarbeid i redaksjonsgrupper om produksjon på nett.
 • Individuell og gruppebasert oppgaveløsning med tilbakemelding i grupper.
 • Muntlig presentasjon av funn fra riggsakene om pressefrihet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre to obligatoriske oppgaver. Formålet med oppgavene er å gi praktiske og teoretiske øvelse og refleksjon. Oppgavene er knyttet til pensum og undervisning for å styrke forståelsen av journalistikkens samfunnsbetydning. Innhold og tidsfrister for oppgavene framgår av undervisningsplanen, som gjøres elektronisk tilgjengelig for studentene i god tid før emnet starter.

Oppgavene godkjennes av faglærere underveis. Begge oppgavene må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Studenter som ikke får oppgaven godkjent på første forsøk, kan levere omarbeidet versjon én gang. For å gjennomføre oppgave 2, rigget om pressefrihet, er det obligatorisk å delta i redaksjonsarbeidet. 

Ved sykdom eller annen dokumentert tvingende grunn kan det avtales egen frist med faglærer. Hvis studenten ikke overholder fristen som er gitt i kursplanen, eller fristen som er avtalt med faglærer, får studenten ikke levere oppgaven, og mister dermed retten til å gå opp til eksamen.

Studenter som ikke møter på gjennomganger av oppgaver/arbeidskrav mister retten til å få tilbakemelding.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en tredagers hjemmeeksamen som består av et refleksjonsnotat knyttet til ett eller begge arbeidskravene. Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny og utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Intern sensor vurderer alle besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av en ekstern og en intern sensor. Karakterene på besvarelsene fra uttrekket skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Elsebeth Frey